De­an ni­že­tić

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

De­an Ni­že­tić no­vi je vo­di­telj pro­da­je, web­mar­ke­tin­ga i IT-a u Uni­li­neu. Ni­že­tić je ra­dio u Em­po­ri­onu kao in­že­njer za sof­tver, u Adri­ati­ca. ne­tu kao di­rek­tor sek­to­ra onli­ne pro­da­je, in­for­ma­ti­ke i IT ra­zvo­ja te u agen­ci­ji Adria24 kao kon­zul­tant za IT i e-com­mer­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.