Ge­esung Choi

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ge­esung Choi na­pu­šta po­zi­ci­ju iz­vr­š­nog di­rek­to­ra ko­rej­skog Sam­sun­ga, na ko­joj će ga za­mi­je­ni­ti Oh-hyun Kwon, di­rek­tor sek­to­ra kom­po­nen­ti. Choi, ko­ji je na če­lu Sam­sun­ga bio od 2010., za­dr­žat će mjes­to u Uprav­nom od­bo­ru i nad­zi­ra­ti stra­te­ški ra­zvoj tvrt­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.