Sr­bi­ja­gas nu­di Hr­vat­skoj da se pli­nom iz Juž­nog to­ka ops­krb­lju­je iz Sr­bi­je

Hr­vat­ska mo­že pri­hva­ti­ti sr­p­sku po­nu­du ili će se ru­skim pli­nom ops­krb­lji­va­ti pre­ko Ma­đar­ske

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - RATO PETKOVIĆ/VLM MARIJA BRNIĆ

DGlav­ni di­rek­tor Sr­bi­ja­ga­sa Du­šan Ba­ja­to­vić do­la­zi u Za­greb ka­ko bi hr­vat­ske ko­le­ge na­go­vo­rio da pri­hva­te sr­p­ski pri­jed­log

ušan Ba­ja­to­vić, glav­ni di­rek­tor Sr­bi­ja­ga­sa, naj­a­vio je svoj do­la­zak u Za­greb. Glav­na te­ma raz­go­vo­ra tre­ba­la bi bi­ti ra­čva­nje ma­gis­tral­nog pli­no­vo­da Juž­ni tok na po­dru­čju Sr­bi­je. Grad­nju tog pli­no­vo­da fi­nan­ci­ra­ju ru­ski Ga­z­prom (50 pos­to), ta­li­jan­ski Eni (20) te nje­mač­ki Win­ter­s­c­hel i fran­cu­ski EDF sa po 15 pos­to.

Sr­p­ska se vla­da da­va­njem us­tu­pa­ka u pro­da­ji NIS-a ru­skom Ga­z­prom­njef­tu u Krem­lju iz­bo­ri­la da Juž­ni tok pro­la­zi pre­ko nje­zi­na te­ri­to­ri­ja u du­lji­ni od 400 ki­lo­me­ta­ra. Već je pos­tig­nut i na­čel­ni do­go­vor da iz Sr­bi­je je­dan krak ide pre­ma Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, a Ba­ja­to­vi­će­va je na­mje­ra hr­vat­ske part­ne­re na­go­vo­ri­ti da dru­gi krak pli­no­vo­da ide pre­ma Hr­vat­skoj. Na taj bi se na­čin na­pla­tom pro­to­ka pli­na po­ve­ća­la is­pla­ti­vost pro­la­ska Juž­nog to­ka kroz Sr­bi­ju. Pred Hr­vat­skom su dvi­je mo­guć­nos­ti. Jed­na je da pri­hva­ti po­nu­du ko­ju će sa so­bom u Za­greb po­ni­je­ti Ba­ja­to­vić, a dru­ga je da plin iz ma­gis­tral­nog prav­ca Juž­nog to­ka do­bi­je pre­ko Ma­đar­ske, jer će on iz Sr­bi­je ula­zi­ti u tu zem­lju.

Pred­sto­je­ći raz­go­vo­ri po­ka­zat će što je za Hr­vat­sku pri­hvat­lji­vi­je. No, pr­ve naz­na­ke u tom smje­ru čut će se već u ok­vi­ru re­gi­onal­ne kon­fe­ren­ci­je ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe o ener­ge­ti­ci, ko­ja se u or­ga­ni­za­ci­ji In­fo­are­ne i Eu­rop­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj te pod po­kro­vi­telj­stvom hr­vat­skog Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva odr­ža­va u uto­rak i sri­je­du u Za­gre­bu.

Sam Du­šan Ba­ja­to­vić ni­je na­jav­ljen kao su­di­onik kon­fe­ren­ci­je, no na lis­ti pa­ne­lis­ta okru­glog sto­ga o sta­nju i per­s­pek­ti­va­ma tr­ži­šta naf­te i pli­na je Ni­ko­laj Di­mi­trov, di­rek­tor Sek­to­ra za pri­pre­mu no­vih pro­je­ka­ta NIS Ga­z­prom­njef­ta iz Sr­bi­je. Kon­fe­ren­ci­ju će otvo­ri­ti pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de Radimir Ča­čić, ko­ji je te­mu Juž­nog to­ka na­čeo ti­je­kom pr­vog služ­be­nog po­sje­ta Mo­sk­vi pri­je ne­pu­na tri mje­se­ca, s na­mje­rom pro­mje­ne od­no­sa u toj pri­či. S ru­skim mi­nis­trom ener­ge­ti­ke Ser­ge­jom Šmat­kom i mi­nis­trom za iz­van­red­ne si­tu­aci­je Ser­ge­jem Šoj­gu­om Ča­čić je raz­go­va­rao o mo­guć­nos­ti do­go­vo­ra o uklju­či­va­nju da bi iz Ru­si­je tre­ba­la sti­ći i in­for­ma­ci­ja o ko­nač­nom sta­ja­li­štu ru­ske stra­ne pre­ma su­dje­lo­va­nju Hr­vat­ske u pro­jek­tu, u ko­ji, zbog lo­ših od­lu­ka pret­hod­nih vla­da i upor­nog od­bi­ja­nja su­dje­lo­va­nja u nje­mu, Hr­vat­ska sa­da nak­nad­no po­ku­ša­va uhva­ti­ti pri­klju­čak.

PD

Ru­ski plin tre­bao bi sti­za­ti u Hr­vat­sku, ali se još ne zna ko­jim smje­rom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.