HT pro­mi­je­nio opis ta­ri­fa i ne­će blo­ki­ra­ti Skype i Vi­ber

Hr­vat­ska ne re­gu­li­ra to po­dru­čje i če­ka od­lu­ku EK

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Re­gu­la­tor te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog tr­ži­šta HA­KOM za­sad ne­će za­us­ta­vi­ti ni jed­nog ope­ra­te­ra pa ni Hr­vat­ski te­le­kom u even­tu­al­noj blo­ka­di Skypea, Vi­be­ra i dru­gih mo­bil­nih apli­ka­ci­ja za raz­go­va­ra­nje pre­ko in­ter­ne­ta, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik. U HA­KOM-u ka­žu da na to ne mo­gu utje­ca­ti, jer mrež­na ne­utral­nost ni­je pro­pi­sa­na ni jed­nim hr­vat­skim ni europ­skim pro­pi­som.

“O to­me se tek ras­prav­lja u EU, a Hr­vat­ska će, kao zem­lja pris­tup­ni­ca i bu­du­ća čla­ni­ca EU, mo­ra­ti sli­je­di­ti eu­rop­ske pro­pi­se i nor­me ka­da bu­du usvo­je­ne”, ka­žu u HA­KOM-u.

U me­đu­vre­me­nu su iz HTa po­ru­či­li da su nji­ho­ve spe­ci­fi­ka­ci­je za po­je­di­ne ta­ri­fe kri­vo pro­tu­ma­če­ne. “Sto­ga smo ih od­mah izmijenili i u pot­pu­nos­ti uk­lo­ni­li spor­ni dio ka­ko vi­še ne bi bi­lo nes­po­ra­zu­ma”, na­gla­ša­va­ju u HT-u.

Do­da­ju da upra­vo ra­de na to­me da pru­že “naj­bo­lje i naj­k­va­li­tet­ni­je mre­že s naj­vi­šim br­zi­na­ma pri­je­no­sa i im­ple­men­ti­ra­nom mre­žom 4G ka­ko bi omo­gu­ći­li kva­li­te­tu ko­ju VoIP i MoIP us­lu­ge tre­ba­ju” te do­da­ju da tu po­li­ti­ku ne pla­ni­ra­ju mi­je­nja­ti.

U HA­KOM-u na­vo­de da je pre­ma ak­tu­al­nim pro­pi­si­ma do­pu­šte­no da ope­ra­te­ri uve­du ogra­ni­če­nja na pru­ža­nje us­lu­ga, ali o to­me pret­hod­no mo­ra­ju oba­vi­jes­ti­ti ko­ris­ni­ke ili kr­še Za­kon o elek­tro­nič­kim ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma. “Ako ope­ra­to­ri iz­mi­je­ne op­će uvje­te pos­lo­va­nja ta­ko da nak­nad­no uve­du ogra­ni­če­nja u po­je­di­nim ta­ri­fa­ma, pri­mje­ri­ce u na­či­nu ko­ri­šte­nja in­ter­ne­ta na tim ta­ri­fa­ma, ta­da ko­ris­ni­ci ima­ju pra­vo ra­ski­nu­ti pret­plat­nič­ki ugo­vor za te ta­rif­ne pa­ke­te bez nak­na­de”, ka­žu u HA­KOM-u.

Udru­ga Te­le­kom sma­tra da HA­KOM ne bi smio do­pus­ti­ti ni jed­nom ope­ra­te­ru da rek­la­mi­ra svo­ju us­lu­gu kao pris­tup in­ter­ne­tu, ako ona blo­ki­ra ne­ke od ser­vi­sa na mre­ži po­put Skypea i Vi­be­ra.

U po­je­di­nim čla­ni­ca­ma Eu­rop­ske uni­je već sa­da je za­bra­nje­no blo­ki­ra­ti in­ter­net­ske us­lu­ge i ser­vi­se. Ta­kav je za­kon do­ni­je­la Ni­zo­zem­ska, pred­la­žu ga Bel­gi­ja i Fran­cu­ska. U Ita­li­ji se pred­la­že sve­obu­hvat­ni­ji za­kon, dok je u Nje­mač­koj kao i u Hr­vat­skoj do­pu­šte­no blo­ki­ra­ti po­je­di­ne ser­vi­se i us­lu­ge na in­ter­ne­tu. De­ut­s­c­he Te­le­kom, ve­ćin­ski vlas­nik HTa, u Nje­mač­koj na T-Mo­bi­le mre­ži blo­ki­ra Skype od 2009. go­di­ne, a slič­ne pla­no­ve ne­dav­no je iz­nio šved­ski ope­ra­te­ri Te­lia.

PIXSELL

Mi­ljen­ko Kr­vi­šek, HA­KOM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.