U Za­gre­bu 10 pos­to vi­še gos­ti­ju

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Za­greb je u svib­nju 2012. po­sje­ti­lo 71.694 tu­ris­ta ko­ji su os­tva­ri­li 124.523 no­će­nja, što je 10 pos­to vi­še do­la­za­ka i 16 pos­to vi­še u no­će­nji­ma. Pred­nja­če stran­ci, njih 58.303, ko­ji su os­tva­ri­li 99.547 no­će­nja i ti­me os­tva­ri­li 14 pos­to vi­še do­la­za­ka te 19 pos­to vi­še no­će­nja ne­go u svib­nju proš­le go­di­ne. Naj­češ­ći stra­ni gos­ti su Ni­jem­ci i Ame­ri­kan­ci, a bro­jem do­la­za­ka sli­je­de ih Ja­pan­ci, Ko­rej­ci te po­sje­ti­te­lji iz os­ta­lih azij­skih ze­ma­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.