Juž­ni tok

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ra­do­vi po­či­nju u pro­sin­cu Po­če­tak grad­nje pli­no­vo­da Juž­ni tok na­jav­ljen je za pro­si­nac ove go­di­ne, a ukup­na investicija iz­no­sit će 15,5 mi­li­jar­di eura, od ko­jih se dvi­je tre­ći­ne od­no­si na grad­nju po­dvod­nog pli­no­vo­da pre­ko Cr­nog mo­ra. Nje­gov ka­pa­ci­tet iz­no­sit će 63 mi­li­ju­na pros­tor­nih me­ta­ra pli­na go­diš­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.