Od­bio sam po­nu­de stra­nih inves­ti­to­ra, a od ve­lja­če pri­ho­di nam po­kri­va­ju tro­ško­ve

Os­ni­vač blo­ga o in­ter­net­skom po­du­zet­niš­tvu Ne­to­kra­ci­ja, za Pos­lov­ni dnev­nik go­vo­ri o ši­re­nju na Slo­ve­ni­ju, Sr­bi­ju, BIH i Ma­ke­do­ni­ju te o to­me ka­ko blog­ging mo­že bi­ti uno­san po­sao

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BER­NARD IVE­ZIĆ

Pri­je go­di­nu i pol da­na blog o in­ter­net­skom po­du­zet­niš­tvu Ne­to­kra­ci­ja pres­tao je bi­ti ho­bi po­kre­ta­ča Iva­na Bre­za­ka Br­ka­na i pos­tao nje­gov po­sao. U po­ne­dje­ljak se u na­zoč­nos­ti me­na­dže­ra iz Go­oglea, Fa­ce­bo­oka i eBaya Ne­to­kra­ci­ja iz hr­vat­skog pre­tvo­rio u re­gi­ona­lan blog, ko­ji po­kri­va slo­ven­sko, bo­san­sko­her­ce­go­vač­ko, sr­p­sko, ma­ke­don­sko i cr­no­gor­sko tr­ži­šte.

Pos­lov­ni dnev­nik raz­go­va­rao je s Iva­nom Bre­za­kom Br­ka­nom o ra­zvo­ju Ne­to­kra­ci­je te blo­go­vi­ma u Hr­vat­skoj i re­gi­ji.

Bre­zak Br­kan tvr­di da ve­ći­na blo­go­va ne lo­vi mar­ke­tin­ga­še ili ni­je do­volj­no pro­fe­si­onal­na pre­ma su­rad­ni­ci­ma i ogla­ši­va­či­ma

smje­ru. No ja mis­lim da su to iz­go­vo­ri. Za­to što sma­tram da dos­ta blo­go­va ne­ma ide­ju ka­ko od to­ga na­pra­vi­ti po­sao. U ve­ći­ni slu­ča­je­va im se to ne ra­di, ali to ni­je iz­go­vor da ne pro­na­đu part­ne­ra za ta­ko ne­što. Pri­mje­ri­ce, ne lo­ve lju­de iz mar­ke­tin­ga i ne upoz­na­va­ju se s nji­ma ili pak ni­su do­volj­no pro­fe­si­onal­ni u od­no­su pre­ma no­vim su­rad­ni­ci­ma i ogla­ši­va­či­ma. Ne­ma­ju pri­prem­lje­ne ma­te­ri­ja­le, ne zna­ju ka­ko na­pra­vi­ti kam­pa­nju i, ono naj­go­re, ni­su sprem­ni uči­ti. Pro­fe­si­onal­ni blo­ge­ri va­ni zna­ju da mo­ra­ju ima­ti cje­nik, bro­šu­re i da se mo­ra­ju stal­no pre­zen­ti­ra­ti. Pri­je go­di­nu i pol že­lio sam oti­ći na jed­nu kon­fe­ren­ci­ju u Pa­riz, a to ni­sam mo­gao pla­ti­ti. Ras­pi­tao sam se, vi­dio što ra­de dru­gi blo­go­vi i ta­ko sam do­šao do No­ki­je. Oni su mi bi­li pr­vi spon­zor. Ta­da sam na­učio da pos­to­je tvrt­ke ko­je će da­ti no­vac za blog. Sli­je­dio je niz us­pješ­nih i ne­us­pješ­nih po­ku­ša­ja da do­bi­jem još spon­zo­ra, ali se is­pla­ti­lo.

BORNA FI­LIĆ/PIXSELL

Ka­ko pos­lu­je Ne­to­kra­ci­ja?

Za­što? Ko­ji je bio taj pri­je­lom­ni tre­nu­tak za Ne­to­kra­ci­ju kad je iz ho­bi­ja pre­ras­la u po­sao?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.