Investicije te­ške 100 mi­li­ju­na eura

Ka­nad­ski mi­li­jar­der Pe­ter Munk nas­tav­lja ula­ga­ti u Tiv­tu

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Obe­ća­nje ka­nad­skog mi­li­jar­de­ra Pe­te­ra Mun­ka da će od Tiv­ta na­pra­vi­ti jed­nu od naj­pres­tiž­ni­jih tu­ris­tič­kih des­ti­na­ci­ja na Me­di­te­ra­nu po­la­ko pos­ta­je stvar­nost. Ti­vat­ska ma­ri­na Por­to Mon­te­ne­gro, sa­gra­đe­na na pros­to­ru ne­ka­daš­nje­ga re­mont­no-mor­na­rič­kog za­vo­da biv­še Ju­gos­la­ven­ske na­rod­ne ar­mi­je i u ko­ju je do­sad ulo­že­no 150 mi­li­ju­na eura, pos­ta­je stje­ci­šte eu­rop­skog jet-se­ta. U ti­vat­sku ma­ri­nu uplo­vio je ru­ski taj­kun Ro­man Abra­mo­vič, tu je ro­đen­dan sla­vio bri­tan­ski mi­li­jar­der Nat­ha­ni­el Rot­h­s­c­hild, a ovih da­na tu se od­ma­rao i naj­tro­fej­ni­ji tre­ner Bar­ce­lo­ne Pep Gu­ar­di­ola.

Tek što je okončana pr­va fa­za, u ko­joj je sa­gra­đe­no na­utič­ko na­se­lje i ma­ri­na sa 180 ve­zo­va za me­ga­jah­te, Pe­ter Munk u Tiv­tu nas­tav­lja s no­vim ula­ga­nji­ma. Do kra­ja lip­nja u Por­to Mon­te­ne­gru pro­ra­dit će i naj­luk­suz­ni­ji klub na pla­ži ko­ji će pos­lo­va­ti u ok­vi­ru gla­so­vi­tog lan­ca Pu­ro­be­ach. Tak­vi luk­suz­ni plaž­ni klu­bo­vi ra­de za­sad u Špa­njol­skoj i Por­tu­ga­lu.

Oli­ver Kor­let, di­rek­tor kom­pa­ni­je Adri­atic Ma­ri­nas, u či­jem sas­ta­vu pos­lu­je Por­to Mo­net­ne­gro, naj­av­lju­je pak no­ve pot­hva­te u ti­vat­skoj ma­ri­ni, vri­jed­ne 100 mi­li­ju­na eura. U dru­goj fa­zi po­čet će grad­nja su­per­luk­suz­nog ho­te­la Re­gent Ho­tels and Re­sorts s pet zvjez­di­ca, a za­vr­še­tak ra­do­va oče­ku­je se po­čet­kom 2014. go­di­ne. Naj­av­lju­je se po­če­tak dru­ge fa­ze grad­nje pos­to­je­će ma­ri­ne za me­ga­jah­te, u ko­joj bi se tre­ba­lo otvo­ri­ti još 200 no­vih ve­zo­va. No još je ne­iz­vjes­no ho­će li se u ok­vi­ru Ja­dran­skog bro­do­gra­di­li­šta Bi­je­la gra­di­ti i re­mont­ni cen­tar za ser­vi­si­ra­nje jah­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.