‘Sni­že­nja’ u tr­go­vi­na­ma uver­ti­ra su u po­skup­lje­nja ti­je­kom lje­ta Tu­ris­ti­ma na­pla­ti­ti vi­še da Hr­va­ti­ma bu­de jef­ti­ni­je

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA - MAJDA ŽUJO

CBo­či­ca vo­de is­pred Eif­fe­lo­va tor­nja u Pa­ri­zu sto­ji vi­še ne­go u ne­kom pred­gra­đu, po­ru­ču­je Dra­go Mu­nji­za

ije­ne u su­per­mar­ke­ti­ma u od­no­su na pro­tek­li mje­sec ni­su znat­ni­je ras­le. Što­vi­še, ljes­tvi­ca za­bi­lje­že­nih po­jef­ti­nje­nja ve­ća je od ljes­tvi­ce za­bi­lje­že­nih po­skup­lje­nja.

Re­zul­ta­ti su to ana­li­ze ci­je­na ko­ju je obja­vio por­tal Su­per­mar­ke­ti.in­fo, no s ob­zi­rom na to da su u ne­kim su­per­mar­ke­ti­ma pri­mi­je­ti­li da su proš­lo­mje­seč­ne re­dov­ne ci­je­ne pro­gla­še­ne “sni­že­ni­ma”, pro­cje­nju­ju da bi to mo­glo zna­či­ti da će ubr­zo do­ći do po­skup­lje­nja tih ar­ti­ka­la, pri­je sve­ga za­to što se pri­bli­ža­va po­če­tak tu­ris­tič­ke se­zo­ne.

Iz vo­de­ćih tr­go­vač­kih la­na­ca do za­klju­če­nja bro­ja ni­smo do­bi­li od­go­vor ho­će li i ka­ko tu­ris­tič­ka se­zo­na utje­ca­ti na ci­je­ne, no Dra­go Mu­nji­za, kon­zul­tant i biv­ši pred­sjed­nik Upra­ve Kon­zu­ma i Gas­tro gru­pe, sma­tra da op­ćeg po­skup­lje­nja u su­per­mar­ke­ti­ma ne­će bi­ti, ali bi mo­gle ras­ti ci­je­ne u tr­go­vi­na­ma na elit­nim lo­ka­ci­ja­ma. Mu­nji­za ka­že ka­ko je, dok je bio u Kon­zu­mu, upra­vo za­go­va­rao prak­su da se u vri­je­me tu­ris­tič­ke se­zo­ne po­ve­ća­ju ci­je­ne u sto­ti­njak tr­go­vi­na s pri­mi­um lo­ka­ci­ja­ma.

“Bo­či­ca vo­de is­pred Eif­fe­lo­va tor­nja u Pa­ri­zu sto­ji vi­še ne­go u ne­kom pred­gra­đu i ne vi­dim raz­lo­ga da ta­ko ne bu­de i na na­šim top tu­ris­tič­kim lo­ka­ci­ja­ma po­put Hva­ra ili Du­brov­ni­ka. To je tr­gov­ci­ma iz­vor ek­s­tra pro­fi­ta, ali 20 do 30 pos­to vi­šu ci­je­nu pro­izvo­da oprav­da­va i naj­am ko­ji je na tim lo­ka­ci­ja­ma skup­lji”, ka­že Mu­nji­za.

Ipak, Mu­nju­za sma­tra da tr­gov­ci pri­li­ku da u se­zo­ni po­ve­ća­ju ci­je­ne zbog kri­ze ne­će svu­da is­ko­ris­ti­ti, a i lo­kal­no sta­nov­niš­tvo za­si­gur­no bi žes­to­ko re­agi­ra­lo na tak­ve mje­re.

“Ne oče­ku­je­mo rast ci­je­na, već će one još pa­da­ti. Za­tva­rat će se tr­go­vi­ne, sma­nji­vat će se broj rad­ni­ka i pla­će, jer ka­da pa­da pro­met, pa­da op­ća po­troš­nja i ne­ma­te dru­gog iz­bo­ra. Tr­gov­ci su, na­ime, su­oče­ni s pa­dom ma­lo­pro­da­je i ve­li­kom kon­ku­ren­ci­jom u ci­je­na­ma i nit­ko od njih si ne mo­že do­pus­ti­ti da se igra s nji­ma, osim na pre­mi­um lo­ka­ci­ja­ma”, is­ti­če Mu­nji­za do­da­ju­ći ka­ko se pro­met u tr­go­vi­ni mo­že po­ve­ća­ti je­di­no sma­nje­njem ci­je­na, a tr­gov­ci si to mo­gu do­pus­ti­ti sa­mo ako “bo­ga­tom Ru­su ili Če­hu ko­ji do­đe u Hr­vat- sku na od­mor u se­zo­ni na­pla­te vi­še”.

“Ta­ko ne­će ošte­ti­ti do­ma­će sta­nov­ni­ke, jer oni ko­ji ne­ma­ju, ne­će ta­mo ku­po­va­ti. To je je­di­ni na­čin da se na­pra­vi ek­s­tra pro­fit i za­to mo­ra­mo bi­ti za­hval­ni da ima­mo tu­ri­zam jer ne­ke si zem­lje to ne mo­gu pri­ušti­ti”, ka­že Mu­nju­za.

Pa ipak, mno­gi ar­tik­li no­se oz­na­ke po­put “sni­že­na ci­je­na” ili “traj­no sni­že­na ci­je­na” iako ni­su ni sni­že­ni ni po­volj­ni­ji ne­go u dru­gim tr­go­vi­na­ma. Kup­ci po­mis­le da je ri­ječ o pro­izvo­du po ak­cij­skoj ci­je­ni pa to češ­će do­ve­de do ve­ćeg tro­ška za kup­ca, a ni­ka­ko do ušte­de.

“Mis­lim da tr­gov­ci to ne ra­de na­mjer­no, već se ra­di o ne­us­kla­đe­nos­ti pro­da­je i na­ba­ve. Za to je čes­to kriv i umor rad­ni­ka ili ne­paž­nja zbog sni­že­nih pla­ća, sma­nje­nog bro­ja lju­di ili za­to što rad­ni­ci pod­s­vjes­no boj­ko­ti­ra­ju svo­je pos­lo­dav­ce”, sma­tra Mu­nji­za do­da­ju­ći da tak­va prak­sa ni­je do­bra ni za tr­gov­ce ni za kup­ce.

PXL

Dra­go Mu­nji­za se za svog man­da­ta na če­lu Kon­zu­ma za­la­gao za vi­še ci­je­ne na elit­nim lo­ka­ci­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.