Nes­tlé is­tra­žu­je oku­se i osje­ćaj za­do­volj­stva

No­va je­di­ni­ca za omo­gu­ćit će efi­kas­ni­ju pro­cje­nu utje­ca­ja hra­ne

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA - NI­KO­LI­NA BU­LJAN/VLM

Kom­pa­ni­ja Nes­tlé u švi­car­skom gra­du La­usan­ne otva­ra no­vu je­di­ni­cu za kli­nič­ko is­tra­ži­va­nje či­me će cen­tra­li­zi­ra­ti svoj rad u po­dru­čju kli­nič­kog ra­zvo­ja pre­hra­ne, pri­op­će­no je iz švi­car­ske pre­hram­be­ne kom­pa­ni­je.

Ta in­ter­na kli­nič­ko-is­tra­ži­vač­ka je­di­ni­ca omo­gu­ćit će efi­kas­ni­ju pro­cje­nu utje­ca­ja hra­ne i nje­zi­nih sas­to­ja­ka. Ta­ko­đer će is­tra­ži­va­ti okus hra­ne kao i osje­ćaj za­do­volj­stva pri­li­kom kon­zu­ma­ci­je.

Me­đu­na­rod­na ti­je­la nad­lež­na za pro­cje­nu hra­ne pre­poz­na­ju ova­kav pris­tup kli­nič- kih is­tra­ži­va­nja kao do­bar na­čin za pro­cje­nu učin­ka hra­ne i nje­zi­nih nu­tri­tiv­nih sas­to­ja­ka.

“No­va je­di­ni­ca za kli­nič­ki ra­zvoj pre­hra­ne je stra­te­ški po­tez i na­do­ve­zu­je se na na­šu po­sve­će­nost is­tra­ži­va­nju i ra­zvo­ju. Upra­vo će nam dalj­nja kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja po­ka­za­ti ka­ko hra­na i pi­će utje­ču na ljud­sko zdrav­lje”, re­kao je Werner Ba­uer, glav­ni teh­no­log je­di­ni­ce za kli­nič­ki ra­zvoj.

Nes­tléo­va je­di­ni­ca za kli­nič­ki ra­zvoj pre­hra­ne pru­žit će struč­nu eks­per­ti­zu u raz­li­či­tim te­ra­pe­ut­skim po­dru­čji­ma. Ta­ko­đer će ge­ne­ri­ra­ti zna­nja u po­dru­čju uprav­lja­nja pro­jek- ti­ma, po­da­ci­ma i bi­os­ta­tis­ti­ci (ko­ri­šte­nje sta­tis­ti­ke u ana­li­zi bi­olo­ških po­da­ta­ka) te će se iz te je­di­ni­ce uprav­lja­ti svim glo­bal­nim is­tra­ži­vač­kim cen­tri­ma tvrt­ke Nes­tlé. No­vi cen­tar za kli­nič­ki ra­zvoj pre­hra­ne u La­usan­nei u svo­jem sas­ta­vu ima i “Me­ta­bo­lič­ku je­di­ni­cu” ko­ja pro­uča­va me­ta­bo­lič­ke pro­ce­se u zdra­vih lju­di i u onih s odre­đe­nim zdrav­s­tve­nim po­te­ško­ća­ma kao što su go­jaz­nost, di­ja­be­tes i os­te­opo­ro­za.

Ina­če Nes­tléo­va glo­bal­na mre­ža sa­dr­ži 32 cen­tra za is­tra­ži­va­nje, ra­zvoj i teh­no­lo­gi­ju te za­poš­lja­va vi­še od 5000 lju­di.

PD

No­vi is­tra­ži­vač­ki cen­tar na­la­zi se u La­usan­nei

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.