KU­PUJ­MO HR NA KR­KU

Ak­ci­je ////

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA -

Ak­ci­je “Ku­puj­mo hr­vat­sko” i “Vri­jed­ne ru­ke” odr­ža­ne su proš­le su­bo­te na Kr­ku. U pro­mo­tiv­noj pro­da­ji hr­vat­skih pro­izvo­da no­si­te­lja zna­ko­va “Izvor­no hr­vat­sko” i “Hr­vat­ska kva­li­te­ta” te pro­izvo­da vri­jed­nih ru­ku su­dje­lo­va­lo je 148 po­du­zet­ni­ka. Ka­ko po­ru­ču­ju iz HGK, cilj ak­ci­ja je pre­poz­na­va­nje, oz­na­ča­va­nje i iz­dva­ja­nje kva­li­tet­nih hr­vat­skih pro­izvo­da ka­ko bi do­bi­li zna­ko­ve “Izvor­no hr­vat­sko” i “Hr­vat­ska kva­li­te­ta”.

PXL

Od­li­čan oda­ziv na ak­ci­ju HGK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.