Pra­va bit­ka na Eu­ru 2012 vo­di se iz­me­đu Adi­da­sa i Ni­kea

Uz dva naj­ve­ća bren­da os­ta­li­ma os­ta­ju sa­mo mr­vi­ce

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING - MAJDA ŽUJO

NUgo­vo­ri sa zvi­jez­da­ma

Adi­das je po­ve­zan s no­go­me­tom od os­nut­ka 1949. go­di­ne, Ni­ke je u to po­dru­čje ušao tek 90-ih, no vr­lo br­zo ušao je u bit­ku za pr­vo mjes­to na ljes­tvi­ci sport­skih bren­do­va

a no­go­met­nim te­re­ni­ma u Polj­skoj i Ukra­ji­ni ovih se da­na ne vo­di sa­mo bit­ka me­đu na­ci­onal­nim ti­mo­vi­ma, ona se vo­di i me­đu nji­ho­vim glav­nim spon­zo­ri­ma. Tra­di­ci­onal­no, ta je bit­ka naj­žeš­ća iz­me­đu naj­ve­ćih sport­skih bren­do­va Ad­di­da­sa i Ni­ka u bor­bi za pr­vo mjes­to naj­pro­da­va­ni­je no­go­met­ne opre­me na svi­je­tu.

Ni­ke i Ad­di­das su na Eu­ru 2012. pr­vi put sna­ge od­mje­ri­li u utak­mi­ci iz­me­đu Nje­mač­ke i Por­tu­ga­la u če­t­vr­tak. Por­tu­gal­ski cr­ve­ni Ni­ke dre­so­vi i nje­mač­ki bi­je­li ko­je spon­zo­ri­ra Adi­das. Pr­vu utak­mi­cu do­bi­li su bi­je­li, Adi­da­so­vi, a upra­vo oni ima­ju i naj­du­žu tra­di­ci­ju spon­zo­ri­ra­nja no­go­me­ta.

Adi­das je po­ve­zan s no­go­me­tom još od svog os­nut­ka, 1949. nas­pram Ni­kea ko­ji u spon­zo­ri­ra­nje no­go­me­ta ni­je ušao do sre­di­ne 90- ih. Ne­ki bi rek­li da mu je pala sje­ki­ra u med kad je 1996. s Bra­zi­lom pot­pi­sao spon­zor­ski ugo­vor. Ka­ko je Re­uter­su re­kao pro­fe­sor sport­ske pos­lov­ne stra­te­gi­je i mar­ke­tin­ga na sve­uči­li­štu u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji Si­mon Chadwick, ugo­vor s Bra­zi­lom Ni­keu je pru­žio pri­sut­nost i pro­fil, a bio je to i sig­nal no­ve stra­te­gi­je. Od ta­da je ame­rič­ka kom­pa­ni­ja po­tro­ši­la mno­go nov­ca na spon­zo­ri­ra­nje po­pu­lar­nih no­go­met­nih ti­mo­va i igra­ča po­put Chris­ti­ana Ro­nal­da. U po­s­ljed­nje se vri­je- me naj­ve­ća bit­ka iz­me­đu Adi­da­sa i Ni­kea vo­di­la za nje­mač­ku i fran­cu­sku no­go­met­nu vr­stu. Adi­da­su je poš­lo za ru­kom da za­dr­ži svoj “do­ma­ći” tim, no Fran­cu­sku je pri­do­bio Ni­ke i to za­hva­lju­ju­ći po­nu­di ko­ju “Pi­je­tlo­vi” ni­su mo­gli od­bi­ti. Vri­jed­nost tog ugo­vo­ra na­vod­no je 300 mi­li­ju­na eura, što je, sa­mo za us­po­red­bu, za 150 mi­li­ju­na eura vi­še no što je 1996. vri­je­dio ugo­vor s Bra­zi­lom.

Sto­ti­ne mi­li­ju­na

Kao naj­pro­da­va­ni­ji brend sport­ske opre­me, Ni­ke je inves­ti­rao u no­go­met ka­ko bi po­ve­ćao svo­ju me­đu­na­rod­nu pri­sut­nost. Pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma REPUCOM-a i Sport+Mar­k­ta u svi­je­tu je vi­še od dvi­je mi­li­jar­de no­go­met­nih fa­no­va i vi­še od 1,2 mi­li­jar­de ko­šar­ka­ških pa se spon­zo­ri na­da­ju da će utje­ca­ti na navijače. Oče­ku­je se da će na za vri­je­me Eura 2012 bi­ti pro­da­no se­dam mi­li­ju­na dre­so­va, što do­no­si za­ra­du od 500 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.