Druš­tve­ne mre­že na Star­tup vi­ken­du

Tim Squ­ee svo­jom se apli­ka­ci­jom is­tak­nuo me­đu mla­dim po­du­zet­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Na pr­vom hr­vat­skom Star­tUp We­eken­du u su­or­ga­ni­za­ci­ji Za­gre­bač­ke škole za me­nadž­ment pred­sta­vi­li su se broj­ni ti­mo­vi s pos­lov­nim ide­ja­ma. Ti­mo­vi su pro­ve­li tri da­na in­ten­ziv­nog ra­da i ko­la­bo­ra­ci­je s broj­nim do­ma­ćim i stra­nim men­to­ri­ma ka­ko bi što bo­lje ra­zvi­li svo­ju pos­lov­nu ide­ju, a me­đu nji­ma se is­tak­nuo tim Squ­ee ko­ji je pred­sta­vio svo­ju mo­bil­nu apli­ka­ci­ju is­to­ga ime­na. Bu­ja­njem “crowd­fun­ding” si­te­ova i so­ci­jal­nih mre­ža tr­ži­šte gad­ge­ta za mo­bil­ne ure­đa­je su­oča­va se s br­zom eks­pan­zi­jom.

Kru­nos­lav Kla­rić, član Squ­ee ti­ma za od­no­se s pro­izvo­đa­či­ma, is­tak­nuo je glav­ni pro­blem ma­lih pro­izvo­đa­ča gad­ge­ta: “Broj­ni pro­izvo­đa­či tren­dy gad­ge­ta ras­pr­še­ni su te ne­ma­ju ni re­sur­sa ni mo­guć­nos­ti za učin­ko­vi­to pre­zen­ti­ra­nje svo­jih pro­izvo­da i pris­tup ko­ris­ni­ci­ma. Oni se su­oča­va­ju s pi­ta­njem ka­ko se is­tak­nu­ti me­đu ma­som pro­izvo­đa­ča te ka­ko ko­ri- sni­ci­ma omo­gu­ći­ti jed­nos­tav­nu kup­nju gad­ge­ta?”

Squ­ee osi­gu­ra­va ka­nal po­mo­ću ko­je­ga pro­izvo­đa­či pro­mo­vi­ra­ju svo­je pro­izvo­de, pri­ma­ju kon­ti­nu­ira­ni fe­ed­back od ko­ris­ni­ka te pro­da­ju svo­je pro­izvo­de (uz odre­đe­nu nak­na­du po tran­sak­ci­ji) zna­ju­ći ka­ko ima­ju kom­pa­ra­tiv­nu pred­nost nad kon­ku­ren­ci­jom jer sa­mo mo­der­ni i kva- li­tet­ni pro­izvo­di pro­na­la­ze svo­je mjes­to na Squ­eeju.

Do­da­va­njem so­ci­jal­ne kom­po­nen­te (pre­gle­da­va­nje naj­bo­ljih pro­izvo­da po ka­te­go­ri­ja­ma, či­ta­nje vi­jes­ti, di­je­lje­nje, ko­men­ti­ra­nje i ocje­nji­va­nje gad­ge­ta, no­mi­ni­ra­nje pro­izvo­đa­ča) po­ti­če se is­ti­ca­nje naj­bo­ljih pro­izvo­da te in­te­rak­ci­ja iz­me­đu ko­ris­ni­ka, pro­izvo­đa­ča i ti­ma Squ­ee.

Pd

Squ­ee je za­pra­vo ka­nal za pro­mo­vi­ra­nje pro­izvo­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.