Ba­ra­nja fes­ti­va­lom priv­la­či turiste

Do­ga­đa­nje

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Upo­vo­du Ba­ra­nja fes­ta, ko­ji se odr­ža­va od 15. do 17. lip­nja u Kne­že­vim Vi­no­gra­di­ma i Zma­jev­cu u Ba­ra­nji, svo­ja vra­ta otvo­rit će broj­ni ba­ranj­ski vi­na­ri, me­đu nji­ma i Vi­na Be­lje. Svi po­sje­ti­te­lji mo­ći će obi­ći sta­ri po­drum u Kne­že­vim Vi­no­gra­di­ma te no­vu vi­na­ri­ju na Ba­no­vom br­du 16. i 17. lip­nja od 10 do 19 sa­ti. U pe­tak svi­ra­ju Šo­kač­ka gra­na, kla­pa Mas­li­na i Folk er­ror uz ko­je će se ple­sa­ti i naj­ve­ći čar­daš u Hr­vat­skoj, dok će u su­bo­tu Zma­je­vac bi­ti u zna­ku ja­zza i roc­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.