Vi­no sti­na naj­bo­lje u ko­mu­ni­ka­ci­ji

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Iako je tek iz­aš­lo na tr­ži­šte, brač­ko vi­no Sti­na već je osvo­ji­lo pres­tiž­ne na­gra­de, i za kva­li­te­tu i za ko­mu­ni­ka­ci­ju na tr­ži­štu. Vi­no je osvo­ji­lo zla­to na na­tje­ca­nju Eu­ro­pe­an De­sign Awar­ds u Hel­sin­ki­ju, a osim priz­na­nja za naj­bo­lju vin­sku am­ba­la­žu u Eu­ro­pi Sti­na je pri­je mje­sec da­na ovjen­ča­na i bron­com na pres­tiž­nom svjet­skom na­tje­ca­nju Art Di­rec­tors Clu­ba. Ta­ko­đer je Sti­na no­si­telj ti­tu­le naj­bo­lje am­ba­la­že hr­vat­skog pro­izvo­da/se­ri­je – vi­na na ovo­go­diš­njem Cro­pac­ku, te na­gra­de za Na­jin­s­pi­ra­tiv­ni­ju ide­ju i Naj­bo­lji art di­rec­ti­on na ovo­go­diš­njoj Ide­jiX, na­tje­ca­nju ko­je ocje­nju­je naj­bo­lje od tr­žiš­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.