Pri­hod

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Euro do­no­si pro­da­ju Za­hva­lju­ju­ći Eu­ru 2012. Adi­das oče­ku­je pro­da­ju od 1,5 mi­li­jar­di eura opre­me ko­ja je po­ve­za­na s no­go­me­tom, a nji­ho­ve pre­poz­nat­lji­ve pru­ge na­ći će se na dre­so­vi­ma šest od 16 ti­mo­va ko­ji se na­tje­ču na pr­vens­tvu. S dru­ge stra­ne, od go­diš­nje pro­da­je od 20 mi­li­jar­di do­la­ra, Ni­ke je od no­go­me­ta u fi­skal­noj 2011. upri­ho­dio 1,8 mi­li­jar­di, a na Eu­ru 2012. spon­zor je pet ti­mo­va uklju­ču­ju­ći i hr­vat­ske “Va­tre­ne”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.