Eko-et­no se­lo Strug po­vuk­lo tri mi­li­ju­na ku­na nov­ca Uni­je

Želj­ko Mli­na­re­vić do­bio pot­po­ru za inves­ti­ci­ju u Si­sač­ko-mos­la­vač­koj žu­pa­ni­ji

Poslovni Dnevnik - - EU FONDOVI - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

ŽBruxel­les vo­li autoh­to­no

Želj­ko Mli­na­re­vić svoj je pro­jekt po­čeo re­ali­zi­ra­ti pri­je pet go­di­na, a osim eu­rop­skog nov­ca su­fi­nan­ci­ra­li su ga Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma i Si­sač­ko-mos­la­vač­ka žu­pa­ni­ja

elj­ko Mli­na­re­vić iz mjes­ta Ple­smo po­kraj Nov­ske sa­gra­dio je s po­mo­ću nov­ca iz fon­do­va EU (pro­gram IPARD, Mje­ra 302 – ra­zvoj se­oskog tu­riz­ma) te sred­sta­va iz dr­žav­nog i žu­pa­nij­skog pro­ra­ču­na eko­et­no se­lo Strug. Se­lo se na­la­zi na sta­rom obi­telj­skom ima­nju ko­je s do­kup­lje­nim zem­lji­štem ima ukup­no osam hek­ta­ra.

Mli­na­re­vić je svoj pro­jekt po­čeo os­tva­ri­va­ti pri­je pet go­di­na i do sa­da je ulo­žio 3,5 mi­li­ju­na ku­na. Od to­ga iz­no­sa 1,5 mi­li­ju­na ku­na re­ali­zi­rao je pre­ko Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma, a 290.000 ku­na od­no­si se na ne­po­vrat­ne pot­po­re u tu­riz­mu ko­je je u taj pro­jekt pro­tek­lih go­di­na ulo­ži­la Si­sač­ko-mos­la­vač­ka žu­pa­ni­ja. Za grad­nju Stru­ga Želj­ko Mli­na­re­vić je us­pio po­vu­ći tri mi­li­ju­na ku­na iz pro­gra­ma IPARD, Mje­ra 302 – ra­zvoj se­oskog tu­riz­ma. Sred­stva iz to­ga pro­gra­ma bit će is­pla­ći­va­na u tri eta­pe, po mi­li­jun ku­na. U ko­nač­ni­ci, udio sred­sta­va iz dr­žav­nog i žu­pa­nij­skog pro­ra­ču­na, ko­ja pra­te ukup­no ula­ga­nje to­ga po­du­zet­ni­ka, iz­no­sit će 10 pos­to.

U pr­voj eta­pi iz­gra­đe­na su dva res­to­ra­na (za­tvo­re­ni sa 120 i otvo­re­ni sa 50 mjes­ta za sje­de­nje), rib­njak, dvi­je sta­je u ko­ji­ma su če­ti­ri autoh­to­na po­sav­ska ko­nja, tri ku­će za bo­ra­vak gos­ti­ju u ko­ji­ma je u de­set so­ba ukup­no 21 pos­te­lja. Ri­ječ je o iz­vor­nim dr­ve­nim po­sav­skim ku­ća­ma, pra­vim pri­mje­ri­ma autoh­to­ne gra­di­telj­ske ba­šti­ne.

Ku­će su spoj tra­di­ci­je, su­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je i ko­mu­ni­ka­cij­skih po­ma­ga­la jer su kli­ma­ti­zi­ra­ne, ima­ju te­le­fon i in­ter­net, te cen­tral­no gri­ja­nje, a ka­te­go­ri­zi­ra­ne su s če­ti­ri zvjez­di­ce. U su­rad­nji sa struč­nja­ci­ma Šu­mar­skog fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu po­sa­đen je i ar­bo­re­tum cvi­je­ća i bi­lja Po­sa- vi­ne te 14 šu­ma­ra­ka autoh­to­nog dr­ve­ća. Već je iz­gra­đe­na i za­seb­na ku­ća u ko­joj je smje­šte­na re­cep­ci­ja te 500 me­ta­ra po­žar­nog pu­ta.

Mli­na­re­vić tu­ma­či ka­ko će u ugos­ti­telj­skoj po­nu­di ima­ti sa­mo do­ma­ća, autoh­to­na je­la s na­mir­ni­ca­ma iz eko- lo­škog uz­go­ja pre­te­ži­to na po­dru­čju par­ka pri­ro­de Lonj­sko po­lje te do­ma­ća vi­na mos­la­vač­kog vi­no­gor­ja.

Pres­tiž­no odre­di­šte

Eko-et­no se­lo Strug za­si­gur­no će pos­ta­ti pres­tiž­no tu­ris­tič­ko odre­di­šte sa sa­dr­ža­ji­ma za raz­li­či­te uku­se i po­tre­be ko­je će pru­ža­ti ugos­ti­telj­ske, za­bav­ne, sport­ske, re­kre­acij­ske i broj­ne dru­ge us­lu­ge (ja­ha­nje i te­ra­pij­sko ja­ha­nje, lov, ri­bo­lov, vož­nja čam­ci­ma, vož­nja fi­ja­ke­ri­ma, sa­une i td.).

Na­kon sve­ča­nog obi­lje­ža­va­nja za­vr­šet­ka pr­ve eta­pe iz­grad­nje i otva­ra­nja kra­jem ožuj­ka eko-et­no se­lo je pr­ve gos­te pri­mi­lo već za us­krš­njih blag­da­na.

Ku­će u selu pra­vi su pri­mjer iz­vor­nih dr­ve­nih po­sav­skih ko­rab­lji. U tom se di­je­lu Hr­vat­ske te tra­di­ci­onal­ne dr­ve­ne ku­će sve vi­še ko­ris­te u tu­ris­tič­ke svr­he, a one oču­va­ne autoh­to­ne pod za­šti­tom su kon­zer­va­to­ra.

PE­TAR GLE­BOV/PIXSELL

Iz­gra­đe­na su dva res­to­ra­na, rib­njak, dvi­je sta­je i tri ku­će za bo­ra­vak gos­ti­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.