Ka­ko za­po­če­ti pro­jekt

Edu­ka­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - EU FONDOVI -

EUPMC

or­ga­ni­zi­ra 15. lip­nja u Za­gre­bu ra­di­oni­cu “Ka­ko za­po­če­ti vlas­ti­ti pro­jekt i pri­ja­vi­ti se na na­tje­čaj”. Po­laz­ni­ci ra­di­oni­ce svla­dat će pro­ce­du­ru pri­jav­lji­va­nja na na­tje­čaj i me­đu os­ta­lim na­uči­ti ka­ko na­pi­sa­ti pro­jekt te iz­ra­di­ti lo­gič­ku ma­tri­cu pro­jek­ta. Ci­je­na ra­di­oni­ce je 1800 ku­na bez PDV-a, a sve do­dat­ne in­for­ma­ci­je mo­gu se do­bi­ti na gsm: 092/2716-340 i na e-po­štu: da­mir@eufon­do­vi.eu

PD

Ra­di­oni­ca se odr­ža­va u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.