Dru­ga fa­za

Poslovni Dnevnik - - EU FONDOVI -

Još pet tra­di­cij­skih ku­ća Ti­je­kom dru­ge eta­pe us­tro­ja­va­nja eko-et­no se­la Strug, ko­ja je ta­ko­đer po­če­la, u pla­nu je grad­nja pet tra­di­cij­skih po­sav­skih dr­ve­nih ku­ća, s ukup­no 22 so­be, me­đu ko­ji­ma će bi­ti i pros­tor u pot­pu­nos­ti oprem­ljen za oso­be s inva­li­di­te­tom. Sva­ka ku­ći­ca no­sit će na­ziv pre­ma spe­ci­fič­nim mo­ti­vi­ma do­la­ska tu­ris­ta, npr. “lju­bi­te­lji pti­ca”, “lo­vač­ka ku­ća”, “ri­bar­ska ku­ća” i sl. U tre­ćoj eta­pi ko­ja će, ka­ko pla­ni­ra vlas­nik, bi­ti za­vr­še­na do kra­ja 2013. go­di­ne, pred­sto­ji iz­grad­nja sta­je za dva­de­se­tak ko­nja, sport­ska igra­li­šta (tenis, ma­li no­go­met, ko­šar­ka, od­boj­ka, bad­min­ton itd...) i igra­li­šta za pa­in­t­ball, wel­l­ness ku­će i ba­ze­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.