Er­ste ban­ka ma­ti­ci ša­lje 181 mil. ku­na

Je­di­ni di­oni­čar do­bit će 18,9 mi­li­ju­na ku­na vi­še ne­go la­ni

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Aus­trij­ski ESB Hol­ding Gm­bH do­bit će od hr­vat­ske po­druž­ni­ce Er­ste ban­ke 18,9 mi­li­ju­na ku­na ve­ću di­vi­den­du ne­go la­ni. Ukup­no će aus­trij­skom vlas­ni­ku oti­ći 181,7 mi­li­ju­na ku­na, sto­ji u od­lu­ci Glav­ne skup­šti­ne Er­ste ban­ke ko­ja se odr­ža­la u po­ne­dje­ljak.

Proš­le je go­di­ne u Aus­tri­ju na ime di­vi­den­di otiš­lo 162,9 mi­li­ju­na ku­na. Ukup­no je u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne do­ma­ći Er­ste aus­trij­skoj ma­ti­ci is­pla­tio 344,6 mi­li­ju­na ku­na.

Ovo­ga pu­ta di­vi­den­da iz­no­si 10,70 ku­na po di­oni­ci, što je 11,5 pos­to vi­še ne­go proš­le go­di­ne ka­da je Glav­na di­vi­den­de is­pla­tio je Er­ste ma­ti­ci u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne skup­šti­na od­lu­či­la da se di­oni­ča­ri­ma is­pla­ti 9,59 ku­na. Od ukup­ne proš­lo­go­diš­nje ne­to do­bi­ti Er­stea u iznosu od 650,6 mi­li­ju­na ku­na go­to­vo tri če­t­vr­ti­ne os­ta­je u Hr­vat­skoj i spre­ma se u za­dr­ža­nu do­bit. Ri­ječ je o 468,8 mi­li­ju­na ku­na.

Ina­če, Er­ste ban­ka ima sa­mo jed­nog di­oni­ča­ra, i to od po­čet­ka ruj­na 2010. go­di­ne. Ta­da je ESB Hol­ding Gm­bH, s ob­zi­rom na to da je imao 96 pos­to vlas­niš­tva u Er­steu, pro­veo istiskivanje ma­njin­skih di­oni­ča­ra. Sva­ko­me od njih is­pla­će­no je 450 ku­na po di­oni­ci. Ta­ko je aus­trij­ski ECB Hol­ding ma­lim di­oni­ča­ri­ma pla­tio ukup­no 298,9 mi­li­ju­na ku­na.

PXL

U Hr­vat­skoj od lanj­ske za­ra­de os­ta­je 468,8 mi­li­ju­na ku­na i spre­ma se u za­dr­ža­nu do­bit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.