Iz­bo­ri­li europ­sku po­moć za ban­ke, ali fi­nan­cij­ski nad­zor ne­će iz­bje­ći Bur­ze odah­nu­le na­kon ras­ple­ta u Špa­njol­skoj, Ra­joyu sti­že Troj­ka

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - MA­RI­NA BILUŠ

DOp­ti­mi­zam na bur­za­ma mo­gao bi bi­ti krat­kog vi­je­ka jer su već 17. lip­nja iz­bo­ri u Grč­koj, a i pre­za­du­že­na Ita­li­ja opet je pod lu­pom

ra­ma ban­kar­skog sek­to­ra u Špa­njol­skoj, ko­ja je pri­je­ti­la pre­li­je­va­njem na os­ta­le zem­lje, ras­ple­la se na­kon što je Eu­ro­pa iz kriz­nih fon­do­va pris­ta­la iz­dvo­ji­ti 100 mi­li­jar­di eura za spas kre­di­to­ra u toj zem­lji pa su eu­rop­ske bur­ze na­po­kon odah­nu­le.

Nje­mač­ki in­deks DAX u po­ne­dje­ljak je oko 16 sa­ti bio u plu­su vi­še od je­dan pos­to iako je po­čet­kom tr­go­va­nja rast bio i ve­ći. Po­ras­tao je i fran­cu­ski CAC, uoči kra­ja tr­go­va­nja bio je u plu­su 0,58 pos­to, dok je in­deks Lon­don­ske bur­ze ras­tao 0,24 pos­to. Ma­drid­ska bur­za oče­ki­va­no je bi­la u “ze­le­no­me”, nje­zin je in­deks ras­tao 1,11 pos­to za što je, me­đu os­ta­lim, zas­lu­žan i rast vri­jed­nos­ti di­oni­ca špa­njol­skih ba­na­ka.

No u po­ne­dje­ljak je pos­ta­lo jas­no da pri­ča o eu­rop­skoj po­mo­ći za špa­njol­skog pre­mi­je­ra Ma­ri­ana Ra­joya ne­će ići ona­ko glat­ko ka­ko se na­dao. On je, na­kon što je po­moć za ban­ke i služ­be­no za­tra­žio, uvje­ra­vao ka­ko ni­je ri­ječ o “ba- odo­bri­la je Eu­ro­pa za spa­ša­va­nje špa­njol­sko­ga ban­kar­skog sek­to­ra ilo­utu” kak­vim se od ban­kro­ta spa­ša­va­lo Grč­ku, Por­tu­gal i Ir­sku te da sto­ga Eu­ro­pa Špa­njol­skoj ne­će na­me­ta­ti stro­ge uvje­te i pra­ti­ti pri­dr­ža­va li ih se vla­da u Ma­dri­du.

No na nje­go­vu ža­lost nad­zo­ra će ipak bi­ti. Po­t­vr­di­li su to europ­ski po­vje­re­nik za tr­žiš­no na­tje­ca­nje Jo­aqu­in Al­mu­nia i nje­mač­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Wol­f­gang Sc­häu­ble. “Na­rav­no da će pos­to­ja­ti uvje­ti. Tko god da­je no­vac, ni­kad to ne či­ni bes­plat­no”, po­ru­čio je Al­mu­nia, a Sc­häu­ble je pre­ci­zi­rao: “Špa- njol­ska uzi­ma kre­di­te, ona je za njih od­go­vor­na... Sto­ga će bi­ti i nad­zo­ra Troj­ke ka­ko bi­smo se uvje­ri­li da pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja ba­na­ka ide pre­ma pla­nu”. Ta­ko će u Ma­drid, u ko­jem sta­nje dr­žav­ne bla­gaj­ne već sni­ma Eu­rop­ska ko­mi­si­ja, usko­ro sti­ći i in­s­pek­to­ri Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke te Me­đu­na­rod­no­ga mo­ne­tar­nog fon­da iako on ne su­dje­lu­je u osi­gu­ra­va­nju sred­sta­va za spa­ša­va­nje špa­njol­skih ba­na­ka.

A ka­da je ri­ječ o pre­da­hu na europ­skim tr­ži­šti­ma ka­pi- Jo­aqu­in Al­mu­nia EU-po­vje­re­nik za tr­žiš­no na­tje­ca­nje ta­la, on će go­to­vo si­gur­no bi­ti vr­lo krat­kog vi­je­ka. Već 17. lip­nja u Grč­koj se odr­ža­va­ju po­nov­lje­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri, a ako ra­di­ka­li opet osvo­je ve­lik broj gla­so­va, pi­ta­nje raspada euro­zo­ne po­no­vo će za­oš­tri­ti kri­zu i uz­dr­ma­ti bur­ze.

Osim to­ga ana­li­ti­ča­ri upo­zo­ra­va­ju da se, na­kon rje­še­nja za špa­njol­ske ban­ke, fo­kus ula­ga­ča pre­ba­cu­je na Ita­li­ju, či­ji dug pre­ma­šu­je dva bi­li­ju­na eura pa je zbog pro­da­je obvez­ni­ca pi­ta­nje ka­ma­ta top-te­ma.

“‘Ba­ilo­ut’ za Špa­njol­sku ne zna­či da sli­je­di ‘na­pad’ na Ita­li­ju, ali zna­či da će inves­ti­to­ri po­zor­no pra­ti­ti sva­ku, pa i naj­ma­nju in­for­ma­ci­ju o toj zem­lji pri­je ne­go­li se od­lu­če ku­pi­ti ili pro­da­ti obvez­ni­ce”, ka­že ana­li­ti­čar jed­no­ga bri­tan­skog fon­da.

Uz to je i Mo­ody’s ovih da­na upo­zo­rio da zbog Špa­njol­ske i Grč­ke opet raz­ma­tra ru­še­nje rej­tin­ga ze­ma­lja euro­zo­ne.

FO­TO­LIA

Pre­mi­jer Ra­joy uvje­ra­vao je da Troj­ka ne­će nad­zi­ra­ti res­truk­tu­ri­ra­nje ba­na­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.