OTP že­li ku­pi­ti ban­ku u Sr­bi­ji, ime ne ot­kri­va

Ma­đa­ri su priz­na­li da ih ne za­ni­ma­ju ban­kar­ske ku­će u ko­ji­ma ve­ćin­ski udio ima dr­ža­va, a na­ga­đa se da im je za oko za­peo Hypo

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - RATO PETKOVIĆ/VLM

Ma­đar­ska OTP ban­ka ko­ja je 2005. go­di­ne kup­njom Ni­ške ban­ke, a po­tom Kul­ske i Zep­ter ban­ke, doš­la na sr­p­sko fi­nan­cij­sko tr­ži­šte na­mje­ra­va pro­ši­ri­ti pos­lo­va­nje pre­uzi­ma­njem još jed­ne ban­ke u Sr­bi­ji. To je iz­ja­vio Lá­sz­ló Wolf, pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra OTP ban­ke za Sr­bi­ju, ne na­vo­de­ći ime ban­ke ko­ja im je “za­pe­la za oko”. Ipak, na­po­me­nuo je da ni­je ri­ječ o ban­ci s ve­ćin­skim dr­žav­nim udje­lom.

Spe­ku­li­ra se ka­ko bi to mo­gla bi­ti Hypo-Al­pe Adria u Sr­bi­ji iz či­je je aus­trij­ske ma- ti­ce kra­jem svib­nja sti­gla potvrda o pro­da­ji po­druž­ni­ca u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi, za što su kao glav­nog sa­vjet­ni­ka an­ga­ži­ra­li De­ut­s­c­he Bank. No go­vo­ri­lo se i da su za tu ak­vi­zi­ci­ju za­in­te­re­si­ra­ne ban­ke iz Ru­si­je i Tur­ske.

Iako je OTP ban­ka pri­je ne­ko­li­ko go­di­na naj­av­lji­va­la da se ka­ni po­vu­ći sa sr­p­skog tr­ži­šta, na­ka­na o kup­nji još jed­ne ban­ke sig­na­li­zi­ra pro­mje­nu pos­lov­ne po­li­ti­ke. Pre­ma ri­je­či­ma Iva­na Ra­doj­či­ća, pred­sjed­ni­ka Iz­vr­š­no­ga od­bo­ra OTP ban­ke za Sr­bi­ju, nje­zin će fo­kus pri­je sve­ga bi­ti us­mje­ren na fi­nan­ci­ra­nje ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća ko­ja su u Sr­bi­ji na­ju­gro­že­ni­ja, što po­t­vr­đu­ju i ma­sov­na ga­še­nja. Od po­čet­ka go­di­ne za­tvo­re­no ih je dvi­je ti­su­će vi­še ne­go je po­kre­nu­to no­vih.

Mo­gu­ća no­va ak­vi­zi­ci­ja na su­sjed­nom tr­ži­štu naj­av­lju­je se u vri­je­me ka­da u sr­p­skom ban­kar­skom sek­to­ru, na ko­jem pos­lu­ju 33 ban­ke, “ne cvje­ta­ju ru­že”. U ovo­me tre­nut­ku čak je sva­ki pe­ti za­jam ne­na­pla­tiv. Naj­go­re je proš­la Agro­ban­ka ko­joj je zbog ne­mo­guć­nos­ti da na­pla­ti kre­di­te dro­ge­ri­ja­ma (180 mi­li­ju­na eura) odu- ze­ta do­zvo­la za rad, a os­no­va­na No­va Agro­ban­ka, u ko­ju je vla­da iz­da­va­njem dr­žav­nih obvez­ni­ca ubriz­ga­la 85,7 mi­li­ju­na eura, a Agen­ci­ja za osi­gu­ra­nje de­po­zi­ta pet mi­li­ju­na. Zbog opas­nos­ti da po­je­di­ne ban­ke ban­kro­ti­ra­ju na ta­moš­njem je tr­ži­štu u ti­je­ku preslagivanje. Kup­njom Vol­k­sbank In­ter­na­ti­ona­la ru­ski Sber­bank pre­uzeo je i sr­p­sku po­druž­ni­cu, a grč­ka ATE ban­ka obja­vi­la je da na­mje­ra­va pro­da­ti 20,34% udje­la u ni­škoj AIK ban­ci ko­joj je lanj­ska do­bit pala, ta­ko­đer zbog lo­ših kre­di­ta do­di­je­lje­nih gra­đe­vi­na­ri­ma.

PD

Lá­sz­ló Wolf iz OTP-a po­t­vr­dio da Ma­đa­ri ima­ju pla­no­ve za ak­vi­zi­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.