Se­na­to­ri će u sri­je­du ‘re­še­ta­ti’ Di­mo­na

Čel­nik ban­ke mo­ra ot­kri­ti ko­li­ki su stvar­ni gu­bi­ci

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Wa­shin­g­ton Ja­mie Di­mon, čel­nik JPMor­ga­na, ujed­no je­dan od naj­u­gled­ni­jih i naj­moć­ni­jih ame­rič­kih ban­ka­ra, u sri­je­du će se na­ći u ne­za­vid­nu po­lo­ža­ju. Svje­do­čit će pred od­bo­rom za ban­ke ame­rič­kog Se­na­ta či­jim će čla­no­vi­ma mo­ra­ti po­jas­ni­ti sve de­ta­lje o ka­tas­tro­fal­nim pro­pus­ti­ma u pos­lo­va­nju zbog ko­je je jed­na od naj­ve­ćih ba­na­ka u SAD-u pre­tr­pje­la go­le­me gu­bit­ke. Ka­ko je uop­će doš­lo do pro­pus­ta u uprav­lja­nju ri­zi­ci­ma, od­nos­no tr­go­va­nju de­ri­va­ti­ma i je li de­bakl mo­gao bi­ti spri­je­čen, sa­mo su ne­ka od pi­ta­nja na ko­ja mo­ra da­ti od­go­vor. No mo­žda naj­važ­ni­je pi­ta­nje gla­si: ko­li­ki je stvar­ni gu­bi­tak? Na­ime, ka­da je Di­mon obja­vio da je doš­lo do fi­ja­ska u pos­lo­va­nju, re­kao je da ban­ka iz­gu­bi­la dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra, no ubr­zo je i sam priz­nao da bi ko­na­čan iz­nos mo­gao pre­ma­ši­ti i tri mi­li­jar­de. Ana­li­ti­čar pak pre­dvi­đa­ju da se iz­nos pe­nje na pet i vi­še mi­li­jar­di, no sve će bi­ti jas­ni­je ka­da ban­ka u sr­p­nju obja­vi po­dat­ke za dru­gi kvar­tal.

PD

J. Di­mon je­dan je od naj­moć­ni­jih ban­ka­ra SAD-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.