Vje­ru­ju eu­ru i ban­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ne­si­gur­nos­ti

ko­ja vla­da­ju u euro­zo­ni ni­je se pre­li­la na slo­ven­ske šte­di­še i nji­ho­vo po­vje­re­nje u za­jed­nič­ku europ­sku va­lu­tu. Is­tra­ži­va­nje ljub­ljan­skog “De­la” po­ka­zu­je ka­ko 71,4 pos­to Slo­ve­na­ca ne bi po­di­glo no­vac iz ban­ke, a 25 pos­to šte­di­ša ima po­vje­re­nje u slo­ven­ske ban­ke. Pre­ma po­da­ci­ma slo­ven­ske sre­diš­nje ban­ke, de­po­zi­ti ku­ćans­ta­va proš­le su go­di­ne po­ras­li za 250 mi­li­ju­na eura.

Po­vje­re­nje Slo­ve­na­ca u euro kao za­jed­nič­ku europ­sku va­lu­tu ko­ju su i sa­mi pri­hva­ti­li 2007. i da­lje je pri­lič­no vi­so­ko. Ta­ko 47 pos­to njih vje­ru­je da su ušte­de u eu­ri­ma si­gur­ne, a 17,2 pos­to ne. Ma­kro­eko­no­mist Jo­že Men­cin­ger ka­zao je ka­ko de­po­zi­ti u ban­ka­ma po­la­ko, ali si­gur­no ras­tu. “U ožuj­ku je bi­lo 2,3 pos­to vi­še de­po­zi­ta ne­go la­ni”, ka­že Men­cin­ger. Is­ti­če ka­ko je po­vje­re­nje u slo­ven­ski ban­kar­ski sus­tav još vi­so­ko iako ga na­ru­ša­va­ju stal­ne ras­pra­ve o grč­koj duž­nič­koj kri­zi i do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji No­ve Ljub­ljan­ske ban­ke (NLB).

PD

Pre­mi­jer Janez Jan­ša

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.