S&P Indiji za­pri­je­tio ru­še­njem rej­tin­ga

Pr­va zem­lja BRIC-A na me­ti agen­ci­je

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Mum­bai Bo­ni­tet­na agen­ci­ja Standard & Po­or’s upo­zo­ri­la je da bi usko­ro mo­gao bi­ti sni­žen inves­ti­cij­ski rej­ting za In­di­ju ko­ja je ta­ko pos­ta­la pr­va me­đu zem­lja­ma BRIC-a ko­je se su­oča­va­ju s tak­vom si­tu­aci­jom. “Us­po­ra­va­nje gos­po­dar­skog ras­ta i po­li­tič­ke pre­pre­ke eko­nom­skim mje­ra­ma sa­mo su ne­ki od čim­be­ni­ka ko­ji po­ve­ća­va­ju ri­zik od gu­bit­ka rej­tin­ga”, po­ru­či­li su iz agen­ci­je na­po­mi­nju­ći ka­ko je ne­us­pjeh u li­be­ra­li­za­ci­ji tr­ži­šta je­dan od naj­ve­ćih mi­nu­sa za du­go­ro­čan po­ten­ci­jal ras­ta. In­di­ja je pod lu­pom Standard & Po­or’sa od trav­nja ka­da je nje­zi­nu rej­tin­gu do­di­je­lje­na ne­ga­tiv­na prog­no­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.