Sin­ga­pur ne­upi­tan lider, To­kio obe­ća­va

Svjet­ski po­mor­ski cen­tri Iako je 8. na ljes­tvi­ci naj­ve­ćih, To­kio im oz­bilj­no kon­ku­ri­ra. Uz ulaganja u no­ve teh­no­lo­gi­je, ako se ta­moš­nja tri bro­dar­ska di­va udru­že, ja­pan­ski će utje­caj oja­ča­ti

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Nor­ve­ška stu­di­ja iz svib­nja ove go­di­ne obra­di­la je 12 po­mor­skih cen­ta­ra: Ham­burg, Hong Kong, Ko­pen­ha­gen, Lon­don, New York, Os­lo, Pi­rej (Ate­na), Rio de Janeiro, Rot­ter­dam, Sin­ga­pur, Šan­gaj i To­kio.

U od­no­su na bro­dov­las­ni­ke, tj. one ko­ji s kop­na uprav­lja­ju bro­do­vi­ma, Os­lo je za­uzeo pr­vo mjes­to. Sli­je­de Sin­ga­pur, Pi­rej (Ate­na), To­kio, Hong Kong… Najvažniji svjet­ski po­mor­ski fi­nan­cij­ski cen­tar je Os­lo. Sli­je­de New York, Lon­don, Sin­ga­pur, Hong Kong. Svjet­ski po­mor­sko­prav­ni i osi­gu­ra­va­ju­ći cen­tar je Lon­don. Dru­gi je New York, tre­ći Sin­ga­pur, če­t­vr­ti Hong Kong, pe­ti Os­lo. Po su­vre­me­nos­ti po­mor­ske teh­no­lo­gi­je Sin­ga­pur je za­uzeo pr­vo mjes­to. Sli­je­de Ham­burg, Šan­gaj, Os­lo, To­kio.

Na te­me­lju tih po­ka­za­te­lja vo­de­ći svjet­ski po­mor­ski cen­tar je Sin­ga­pur. O svim os­ta­lim po­mor­skim cen­tri­ma mo­gli bi­smo ras­prav­lja­ti je­su li zas­lu­ži­li to mjes­to ili ni­su, tj. je li stu­di­ja na­ru­če­na ili objek­tiv­na. Iza Sin­ga­pu­ra sli­je­de Os­lo, Lon­don, Ham­burg, Hong Kong, New York, Šan­gaj, To­kio, Ko­pen­ha­gen, Pi­rej (Ate­na), Rot­ter­dam i Rio de Janeiro.

Šan­gaj oz­bilj­na kon­ku­ren­ci­ja

Pro­ces glo­ba­li­za­ci­je (či­taj: ‘ka­pi­tal tra­ži jef­ti­ni­ju rad­nu sna­gu’) ni­je nig­dje bio ta­ko uvjer­ljiv kao u po­mor­stvu u po­s­ljed­njih 20 go­di­na. Zbog ne­za­us­tav­lji­va pro­ce­sa glo­ba­li­za­ci­je ne mo­že­te sa si­gur­noš­ću ra­ču­na­ti da će­te za­dr­ža­ti radno mjes­to ma gdje u svi­je­tu ra­di­li, bez ob­zi­ra na zna­nje, spo­sob­nos­ti i is­kus­tvo. Is­to je i s po­mor­skim cen­tri­ma, ko­ji tra­že na­či­ne ka­ko kon­ku­ri­ra­ti pos­to­je­ći­ma i no­vi­ma ko­ji se upra­vo ra­đa­ju.

Nor­ve­ška se us­pje­la pla­si­ra­ti me­đu vo­de­će po­mor­ske zem­lje svi­je­ta zbog naf­te (pli­na), ko­ja joj je omo­gu­ći­la da po­t­vr­di svo­ju po­mor­sku ori­jen­ta­ci­ju. Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja za­dr­ža­la je vi­sok ugled u po­mor­stvu zbog tra­di­ci­je, a en­gle­ski je je­zik no­vih teh­no­lo­gi­ja, po­naj­pri­je u bro­do­grad­nji, oče­ku­je mno­go. Ako se tri bro­dar­ska di­va (Mit­sui Osaka Sho­sen Ka­isha Li­ne - MOL, Nip­pon Yu­sen Ka­isha - NYK Li­ne i Kawa­sa­ki Ki­sen Ka­isha - K Li­ne) za­is­ta jed­no­ga da­na udru­že, ja­pan­ski će utje­caj u po­mor­stvu do­ći do iz­ra­ža­ja. Za­sad se raz­miš­lja o uje­di­nje­nju kon­tej­ner­sko­ga di­je­la kom­pa­ni­ja.

Tre­nu­tač­no je MOL na de­se­tom mjes­tu, NYK na dva­na­es­tom, a K Li­ne na če­tr­na­es­tom mjes­tu po ve­li­či­ni me­đu kon­tej­ner­skim bro­da­ri­ma. Uje­di­nje­njem bi doš­li na če­t­vr­to mjes­to, iza Ma­er­ska, MSC-a i CMA CGM-a. MOL je ina­če naj­ve­ći tan­ker­ski bro­dar na svi­je­tu sa 118 tan­ke­ra ukup­ne no­si­vos­ti oko 16,3 mi­li­ju­na to­na, što zna­či da je pro­sječ­na no­si­vost tan­ke­ra oko 138.000 to­na, a pro­sječ­na sta­rost ma­nja od se­dam go­di­na, što je im­pre­si­van po­da­tak.

Us­pon ja­pan­skih LNG bro­da­ra

MOL je i je­dan od naj­ve­ćih svjet­skih LNG bro­da­ra. Ja­pan je naj­ve­ći uvoz­nik ukap­lje­no­ga pri­rod­nog pli­na, a ka­ko je pri­rod­ni plin u po­s­ljed­njih 12 mje­se­ci u Ja­pa­nu bio iz­u­zet­no tra­žen zbog pro­ble­ma s nuk­le­ar­ka­ma, LNG bro­da­ri su pro­fi­ti­ra­li. Sa­mo je u pr­va dva mje­se­ca ove­go­di­ne u Ja­pan uplo­vi­la tre­ći­na LNG tan­ker­ske flo­te, što zna­či da se te­ret is­to­va­rio oko 270 pu­ta, što je 20-ak pos­to vi­še ne­go obič­no.

MOL, kao naj­ve­ći ja­pan­ski bro­dar, vlas­nik je 408 bro­do­va ukup­ne no­si­vos­ti 29,2 mi­li­ju­na to­na, što zna­či da je pro­sječ­na no­si­vost bro­da oko 72.000 to­na. Sli­je­de NYK sa 384 bro­da ukup­ne no­si­vos­ti 27,8 mi­li­ju­na to­na (pro­sječ­ne 72.000 to­na), K-Li­ne sa 263 bro­da ukup­ne no­si­vos­ti oko 19,2 mi­li­ju­na to­na (pro­sječ­ne 73.000 to­na), Sho­ei Ki­sen Ka­isha sa 133 bro­da ukup­ne no­si­vos­ti 9,1 mi­li­jun to­na, Do­un Ki­sen sa 92 bro­da ukup­ne no­si­vos­ti oko 7,1 mi­li­jun to­na… Naj­ve­ća ja­pan­ska lu­ka po ukup­noj no-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.