A da Hr­vat­sku po­sje­ti Car­los Slim?

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Tvrt­ka naj­bo­ga­ti­je­ga čo­vje­ka na svi­je­tu Ame­ri­ca Mo­vil ku­pi­la je 4,1 pos­to Te­le­ko­ma Aus­tria, ko­ji je u Hr­vat­skoj vlas­nik Vip­ne­ta...

UHr­vat­skoj bi tre­bao lje­to­va­ti Mek­si­ka­nac Car­los Slim. Ne zna se ho­će li to uis­ti­nu uči­ni­ti, ali bi sva­ka­ko tre­bao. Naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na svi­je­tu bio bi do­bra pro­mo­ci­ja hr­vat­skom tu­riz­mu, a kad net­ko te­ži 74 mi­li­jar­de do­la­ra, mo­žda bi mu bi­lo opor­tu­no pred­sta­vi­ti je­dan od sil­nih inves­ti­cij­skih pro­je­ka­ta ko­ji sto­je na sto­lo­vi­ma po mi­nis­tar­stvi­ma i dr­žav­nim tvrt­ka­ma. Ako se Ki­ne­zi­ma svi­đa­ju na­še lu­ke, za­što se ne bi svi­dje­le i Mek­si­kan­ci­ma? Ili pru­ge ili elek­tra­ne na ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je? Po­vod za po­ziv Car­lo­su pos­to­ji. Nje­gov Ame­ri­ca Mo­vil, ko­ji je ujed­no naj­ve­ći mo­bil­ni ope­ra­ter u La­tin­skoj Ame­ri­ci, ku­pio je 4,1 pos­to Te­le­ko­ma Aus­tria, ko­ji je u Hr­vat­skoj vlas­nik Vip­ne­ta, jed­ne od de­set naj­ve­ćih kom­pa­ni­ja.

Pra­vi raz­log što bi Car­lo­sa tre­ba­lo po­zva­ti u Hr­vat­sku za­pra­vo je ma­lo druk­či­ji. Tre­ba­lo bi ga po­zva­ti da se ana­li­zi­ra za­što je naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na svi­je­tu - na­kon, ka­ko sam Ame­ri­ca Mo­vil po­t­vr­đu­je, du­ljeg sni­ma­nja pos­lo­va­nja Te­le­ko­ma Aus­tri­je - od­lu­čio ulo­ži­ti u kom­pa­ni­ju ko­ja ima jed­nu ve­li­ku ope­ra­ci­ju u Hr­vat­skoj. Mno­gi ovih da­na pri­ča­ju da se u Hr­vat­sku ne is­pla­ti ula­ga­ti, da je ov­dje te­že pos­lo­va­ti ne­go u re­gi­ji, a čak se i u Eu­rop­skoj uni­ji pi­ta­ju za­što nam ne do­la­ze ula­ga­či. Pa kad je već je­dan inves­ti­tor, i to tak­vo­ga ka­li­bra, od­lu­čio dio svog nov­ca po­lo­ži­ti na naš že­ton, naj­ma­nje što se mo­že oče­ki­va­ti jest da ga se kao glo­bal­nog igra­ča pi­ta: što on o pri­li­ka­ma za ulaganja zna, a mi ne zna­mo?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.