Me­đu­na­rod­ni su­ci doš­li u Li­bi­ju, vlas­ti ih za­tvo­ri­le

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Če­ti­ri čla­na Me­đu­na­rod­no­ga kaz­ne­nog su­da (ICC), za­to­če­ni u Li­bi­ji od če­t­vrt­ka, stav­lje­ni su u ne­dje­lju u pre­ven­tiv­ni pri­tvor od 45 da­na, re­kao je duž­nos­nik ure­da li­bij­sko­ga dr­žav­nog tu­ži­te­lja.

Če­ti­ri čla­na iz­as­lans­tva ICCa za­to­če­na su od če­t­vrt­ka u Li­bi­ji gdje su bi­li u po­sje­tu Sa­ifu alIs­la­mu, si­nu Mo­ame­ra Gad­da­fi­ja, obja­vio je ICC u su­bo­tu. Me­đu nji­ma je i jed­na od­vjet­ni­ca. Pred­sjed­nik ICC-a Song San­gHyun za­tra­žio je hit­no os­lo­ba­đa­nje svo­jih su­rad­ni­ka. “Stav­lje­ni su u pre­ven­tiv­ni pri­tvor od 45 da­na u sklo­pu is­tra­ge”, re­kao je ne­ime­no­va­ni duž­nos­nik. Li­bij­ske vlas­ti, ko­je že­le sa­me su­di­ti si­nu svrg­nu­to­ga vo­đe, pod­ni­je­le su 1. svib­nja pod­ne­sak u ko­je­mu os­po­ra­va­ju nad­lež­nost ICC-a za su­đe­nje Sa­ifu al-Is­la­mu. Za­tra­ži­le su od su­da­ca da “po­ni­šte” zah­tjev Me­đu­na­rod­no­ga kaz­ne­nog su­da za nje­go­vo iz­ru­če­nje.

ICC je 1. lip­nja pri­op­ćio da Li­bi­ja mo­že od­go­di­ti Sa­ifo­vo iz­ru­če­nje su­du, u oče­ki­va­nju od­lu­ke o nje­go­voj nad­lež­nos­ti.

PXL

Raz­li­ka u bo­do­vi­ma bi­la je mi­ni­mal­na

PD

Su­ci su doš­li u po­sjet Gad­da­fi­je­vu si­nu Sa­ifu al-Is­la­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.