Ame­rič­ki mi­nis­tar ‘živ­lje’ vo­zio

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ame­rič­ki mi­nis­tar tr­go­vi­ne John Bryson na­la­zi se pod is­tra­gom zbog vi­še auto­mo­bil­skih su­da­ra u su­bo­tu u juž­noj Ka­li­for­ni­ji i na­pu­šta­nja mjes­ta ne­sre­će, pri­op­ći­la je u po­ne­dje­ljak po­li­ci­ja u San Ga­bri­elu. Bryson se za­bio u je­dan Bu­ick, a po­tom se još jed­nom za­bio ka­da je bje­žao s mjes­ta ne­sre­će. Pet mi­nu­ta pos­li­je, u obliž­njem Ro­se­me­adu, uda­rio je u Hon­du Ac­cord. Po­li­ci­ja ga je pro­naš­la one­svi­je­šte­nog za uprav­lja­čem vo­zi­la na po­pri­štu dru­gog su­da­ra. Bryson je prim­ljen u naj­bli­žu bol­ni­cu zbog lak­ših oz­lje­da.

PD

Mi­nis­tar tr­go­vi­ne John Bryson

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.