Na atrak­tiv­nom pr­vens­tvu dvo­pre­ga i gos­ti iz Slo­ve­ni­je

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

U Ple­ter­ni­ci je odr­ža­no trod­nev­no pr­vens­tvo Hr­vat­ske u vož­nji dvo­pre­ga, a atrak­tiv­no na­tje­ca­nje oku­pi­lo je naj­bo­lje vo­za­če iz Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je. Jo­sip Zirn iz KK “Er­ge­le Đa­ko­vo” no­vi je dr­žav­ni pr­vak u vož­nji dvo­pre­ga. “Da bi se pos­ti­gli do­bri re­zul­ta­ti, po­treb­no je pu­no tru­da i pu­no nov­ca. Sva­ki dan tre­ni­ram oko dva sa­ta, pri­je na­tje­ca­nja i vi­še”, re­kao je Zirn. Nas­lov je osvo­jio na­kon na- tje­ca­nja ko­je se sas­to­ja­lo od dre­su­re, ma­ra­to­na i vož­nje pre­ciz­nos­ti. Zirn se na­tje­če de­vet go­di­na, a ovo mu je tre­ća ti­tu­la pr­va­ka Hr­vat­ske. Dru­go mjes­to za­uzeo je An­tun Me­dvi­do­vić iz Za­prež­no­ga klu­ba Sla­vo­nac, a tre­će mjes­to je osvo­jio Ti­ho­mir Sa­la­rić ko­ji se na­tje­če za ko­njič­ki klub iz Ple­ter­ni­ce. Ove su go­di­ne na­tje­ca­te­lji bi­li od­lič­no ras­po­lo­že­ni, pa su od­lu­či­va­le ni­jan­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.