U Ne­pa­lu za­pli­je­nje­no 2,5 to­na ma­ri­hu­ane vri­jed­ne 123.000 eura

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ne­pal­ska po­li­ci­ja obja­vi­la je u po­ne­dje­ljak da je za­pli­je­ni­la re­kord­nu ko­li­či­nu od 2,5 to­na ma­ri­hu­ane skri­ve­nih u džun­gli na pe­ri­fe­ri­ji glav­no­ga gra­da Kat­man­dua.

Po­li­ci­ja je ot­kri­la 2640 kg po­di­je­lje­nih u 88 plas­tič­nih vre­ći­ca i na­mi­je­nje­nih in­dij­skom tr­ži­štu za ukup­nu vri­jed­nost od oko 123.000 eura, sa­op­ćio je po­li­cij­ski duž­nos­nik Šer Ba­ha­dur Bas­net. “U su- bo­tu su se kri­jum­ča­ri pri­pre­ma­li iz­ni­je­ti ro­bu iz džun­gle”, ka­zao je on. “Ra­di se o naj­ve­ćoj zap­lje­ni dro­ge ot­kad je naš ured us­pos­tav­ljen 1992. Za­pli­je­ni­li smo 700 ki­lo­gra­ma pri­je, ali ovo je naj­ve­ća zap­lje­na”, do­dao je Bas­net. Čis­ti ka­na­bis mo­že se pro­da­ti za 46 eura po ki­lo­gra­mu u Kat­man­duu, ali ci­je­na je znat­no vi­ša na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.