Ja­ko­vi­na bi di­je­lio pri­vat­nu zem­lju iako Us­tav­ni sud to bra­ni

Opet se pre­dvi­đa da se neo­bra­đe­no pri­vat­no zem­lji­šte mo­že da­ti u za­kup na 10 go­di­na iako je Us­tav­ni sud to po­ni­štio

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽIC BABIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Ve­li­ki po­ljo­pri­vred­ni­ci po­put Ivi­ce To­do­ri­ća (Agro­kor), Mar­ka Pi­pu­ni­ća (Ži­to) ili Sti­pe Ma­ti­ća (M San) imat će go­le­mu pred­nost u bu­du­ćim na­tje­ča­ji­ma za za­kup dr­žav­nog zem­lji­šta na rok od 50 go­di­na u od­no­su na obi­telj­ska gos­po­dar­stva. Neo­bra­đe­no po­ljo­pri­vred­no zem­lji­šte u pri­vat­nom vlas­niš­tvu bit će mo­gu­će za­ku­pi­ti na de­set go­di­na, a po­ljo­pri­vred­no zem­lji­šte u vlas­niš­tvu dr­ža­ve ne mo­že bi­ti pred­met od­šte­te biv­ših vlas­ni­ka. Pre­na­mje­na po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta u gra­đev­ne par­ce­le opet po­skup­lju­je, a obve­zu da je pla­te imat će i vlas­ni­ci obje­ka­ta bes­prav­no iz­gra­đe­nih na­kon si­ječ­nja 1985. go­di­ne.

Spo­me­nu­ti de­ta­lji tek su ne­ka od rje­še­nja ko­ja sa­dr­ži pri­jed­log no­vog za­ko­na o po­ljo­pri­vred­nom zem­lji­štu, ko­ji je na­pi­san u Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de. Pri­jed­log bu­du­će­ga za­kon­skog rje­še­nja upu­ćen je tek na me­đu­re­sor­no us­kla­đi­va­nje u os­ta­la mi­nis­tar­stva, a Pos­lov­ni dnev­nik ras­po­la­že s pres­li­kom no­vog do­ku­men­ta.

Dr­ža­va u por­t­fe­lju još dr­ži 291.447 hek­ta­ra ko­je će, ta­ko sto­ji u pri­jed­lo­gu za­ko­na, Agen­ci­ja za po­ljo­pri­vred­no zem­lji­šte obi­telj­skim gos­po­dar­stvi­ma i tvrt­ka­ma kroz jav­ne na­tje­ča­je da­va­ti is­klju­či­vo­vo u za­kup na 50 go­di­na. Ključ­ni kri­te­rij za oda­bir po­bjed­ni­ka bit će “naj­vi­še vred­no­van gos­po­dar­ski pro­gram” pa do­is­ta već sa­da ni­je te­ško ut­vr­di-ut­vr­di- ti ko­me no­vi za­kon po­go­du­je. Kva­li­tet­ni­je pro­gra­me ne­dvoj­be­no će zna­ti po­nu­di­ti tvrt­ke s ti­mo­vi­ma struč­nja­ka, obi­telj­ska gos­po­dar­stva gu­be utr­ku i pri­je nje­zi­na po­čet­ka. I s dru­gim po važ­nos­ti kri­te­ri­jem, a to je “naj­vi- ša pos­tig­nu­ta za­kup­ni­na”, za­ko­no­da­vac u star­tu ti­pu­je za ve­li­ke po­du­zet­ni­ke. Is­klič­na ci­je­na u na­tje­ča­ju mo­že bi­ti utros­tru­če­na; pri­je­đe li se taj li­mit, na­tje­čaj je ne­va­že­ći. Pre­ma ak­tu­al­nom za­ko­nu ci­je­na je kroz na­tje­čaj mo­gla ras­ti do 200 pos­to, dok

su obi­telj- ska gos­po­dar­stva dr­žav­nu zem­lju u za­kup do­bi­va­la na 30 go­di­na, a tvrt­ke na 50.

Slu­čaj­no ili ne, no čla­nak 15. opet, baš kao i onaj u za­ko­nu iz 2009. ko­ji je Us­tav­ni sud u me­đu­vre­me­nu po­ni­štio, odre­đu­je da se neo­bra­đe­no po­ljo­pri­vred­no zem­lji­šte u pri­vat­nom vlas­niš­tvu mo­že da­ti u za­kup na de­set go­di­na. Ka­ko će Mi­la­no­vi­će­va vla­da us­pje­ti u pro­ved­bi te na­mje­re, za sa­da os­ta­je ne­poz­na­to, no oče­ku­je se re­pri­za no­vih us­tav­nih tuž­bi. Me­đu­tim, dok je po­ni­šte­ni za­kon pre­dvi­đao da za­ku­pac vlas­ni­ku pla­ća ren­tu u sto­pos­tot­nom iznosu, pre­ma no­vom pri­jed­lo­gu vlas­nik će do­bi­ti 70 pos­to, a os­ta­tak je pri­hod dr­žav­nog pro­ra­ču­na, od­nos­no Agen­ci­je. Pro­gra­mom ras­po­la­ga­nja dr­žav­nim zem­lji­štem, ko­ji je po­s­ljed­nji put 2010. “bla­gos­lo­vi­la” ko­ali­cij­ska HDZ-HSS vla­da, za po­vrat vlas­ni­ci­ma či­je su ora­ni­ce na­ci­ona­li­zi­ra­ne u biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji bi­lo je re­zer­vi­ra­no 46.326 hek­ta­ra. Ak­tu­al­na Vla­da uki­da tu re­zer­va­ci­ju što će vje­ro­jat­no mno­ge ko­ji ne že­le no­vac, već ho­će na­trag svo­ju dje­do­vi­nu mo­ti­vi­ra­ti za ocje­nu us­tav­nos­ti za­ko­na.

Pre­na­mje­na oso­bi­to vri­jed­nog i vri­jed­nog po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta u gra­đev­ne par­ce­le uz­ro­ko­va­la je broj­ne po­le­mi­ke na­kon što je naj­pri­je za­kon iz 2008. uveo vi­so­ku nak­na­du – iz­no­si­la je 100% od pro­sječ­ne ci­je­ne gra­đe­vin­skog zem­lji­šta u okru­že­nju – a po­tom ju je Vla­da u man­da­tu pre­mi­jer­ke Ja­dran­ke Ko­sor la­ni u svib­nju, uz ar­gu­ment da že­li po­tak­nu­ti investicije, sru­ši­la na 10 pos­to. Mi­nis­tar Ja­ko­vi­na sa­da pred­la­že da vi­si­na nak­na­da za pre­na­mje­nu­nu dvi­ju naj­vred­ni­jih ka­te­go­ka­te go­ri­ja­ri­ja ora­ni­ca iz­no­si 80 pos­to ood tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti zem­lji­šta iiz naj­bli­že gra­đe­vin­ske zo­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.