I Ina ho­će Omv-ove po­zi­ci­je

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Kon­ku­rent iz sje­ne Ru­ski Za­ru­bež­njev ni­je je­di­ni za­in­te­re­si­ran za biz­nis Aus­tri­ja­na­ca u Hr­vat­skoj i BiH

Ru­ski Za­ru­bež­njeft ni­je i je­di­ni oz­bi­ljan in­te­re­sent za OMV-ove ben­zin­ske pos­ta­je u Hr­vat­skoj i BiH. Ka­ko Pos­lov­ni dnev­nik saz­na­je, i Ina je za­in­te­re­si­ra­na za pre­uzi­ma­nje OMV-ove mre­že ben­zin­skih cr­p­ki. Iz­vor iz te naj­ve­će hr­vat­ske naf­t­ne kom­pa­ni­je po­t­vr­dio je ka­ko su OMV-u već ini­ci­jal­no is­ka­za­li in­te­res za pre­uzi­ma­nje. Raz­miš­lja­nje o OMV-ovim pos­ta­ja­ma u Ini po­jaš­nja­va­ju že­ljom da oja­ča­ju svo­je po­zi­ci­je i u ma­lo­pro­da­ji i u ve­le­pro­da­ji.

No, za­sad ni­su još po­du­ze­li ni­kak­ve kon­kret­ne po­te­ze ni­ti za­po­če­li pre­go­vo­re s OMV-om. U Ini su uvje­re­ni i da ta po­ten­ci­jal­na ak­vi­zi­ci­ja ne­će na­ru­ši­ti od­no­se na tr­ži­štu, no za re­ali­za­ci­ju i dalj­nje ko­ra­ke nužno je, na­rav­no, do­bi­ti pot­po­ru dva glav­na di­oni­ča­ra, ma­đar­skog MOL-a i hr­vat­ske dr­ža­ve.

Na upit je li se o to­me na toj ra­zi­ni već raz­go­va­ra­lo, iz­vor iz Ine od­go­va­ra ka­ko raz­go­vo­ri na tu te­mu s vlas­ni­ci­ma ni­su još za­po­če­ti. Iz OMV-a su, ina­če, po­ru­či­li da pro­da­ju cr­p­ki u Hr­vat­skoj i BiH na­mje­ra­va­ju za­klju­či­ti do kon­ca idu­će go­di­ne, te da su otvo­re­ni za ci­je­li niz op­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.