Za­greb do­bi­va star­tup in­ku­ba­tor

Oku­pi­lo se sto­ti­njak ula­ga­ča i star­tu­pa iz zem­lje i svi­je­ta

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BER­NARD IVE­ZIĆ

Se­ed­camp Pos­lov­ni in­ku­ba­tor oku­pio sto­ti­njak ula­ga­ča i star­tu­pa iz zem­lje i svi­je­ta

UZa­gre­bač­ko sve­uči­li­šte us­tu­pi­lo je pros­tor u sre­di­štu gra­da za rad dva­de­se­tak ti­mo­va

Za­gre­bu će se u ruj­nu otvo­ri­ti pr­vi pos­lov­ni in­ku­ba­tor, do­go­vo­ri­li su to Sve­uči­li­šte u Za­gre­bu i udru­ga Za­gre­bač­ki in­ku­ba­tor po­du­zet­niš­tva (ZIP) ko­ja okup­lja pos­lov­ne an­đe­le Mi­ho­vi­la Ba­ran­či­ća, Sa­šu Cve­to­je­vi­ća, Da­mi­ra Sa­bo­la i Ivu Špi­ge­la. Po­dr­šku su da­li Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti, Hr­vat­ska udru­ga ne­za­vis­nih iz­voz­ni­ka sof­tve­ra, Hr­vat­ska mre­ža pos­lov­nih an­đe­la Cra­ne, stu­dent­ske udru­ge eStu­dent i BEST te lon­don­ski pos­lov­ni in­ku­ba­tor Se­ed­camp, ko­ji je u uto­rak u Za­gre­bu oku­pio sto­ti­njak ula­ga­ča i star­tu­pa iz Hr­vat­ske, re­gi­je, ali i Por­tu­ga­la, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Ru­si­je i No­vog Ze­lan­da.

Mi­ho­vil Ba­ran­čić, pred­sjed­nik Cra­nea i taj­nik ZIPa, ka­že da im je Sve­uči­li­šte u Za­gre­bu u sa­mom cen­tru gra­da us­tu­pi­lo 200 kva­dra­ta pros­to­ra za pre­din­ku­ba­cij­ske i in­ku­ba­cij­ske pro­jek­te. “Slič­nih pros­to­ra već ima u dru­gim hr­vat­skim gra­do­vi­ma, ali u gos­po­dar­ski naj­s­naž­ni­jem Za­gre­bu ovo je pr­vo tak­vo mjes­to. Za­jed­no sa Sve­uči­li­štem ra­zvi­li smo pro­gram ko­ji bi tre­bao bi­ti mo­tor ra­zvo­ja po­du­zet­niš­tva”, ka­že Ba­ran­čić.

Po­seb­na po­zor­nost po­sve­tit će se ti­mo­vi­ma s do­brim pro­jek­ti­ma ko­ji još ni­su os­no­va­li tvrt­ku. Sa­ša Cve­to­je- vić, naj­jak­tiv­ni­ji pos­lov­ni an­đel u Hr­vat­skoj, is­ti­če da će u ZIP-u bi­ti pros­to­ra za dva­de­se­tak star­tup ti­mo­va ko­ji će ov­dje mo­ći ra­di­ti od tri mje­se­ca do go­di­ne da­na. O to­me ko­ji će ti­mo­vi do­bi­ti pri­li­ku ra­di­ti u ZIP-u, po­jaš­nja­va, od­lu­či­vat će eva­lu­acij­ski od­bor uz una­pri­jed poz­na­ta pra­vi­la. Ti­mo­vi­ma će se nu­di­ti i teh­no­lo­gi­je za tes­ti­ra­nje pro­izvo­da i us­lu­ga. Ivo Špi­gel, pred­sjed­nik udru­ge ZIP, ka­že da su do pros­to­ra doš­li pu­no pri­je ne­go su to oče­ki­va­li. U udru­zi oče­ku­ju da će se fi­nan­ci­ra­ti spon­zor­stvi­ma i da će pr­ve ti­mo­ve pri­mi­ti u ruj­nu. Car­los Edu­ar­do Es­pi­nal, part­ner za investicije u Se­ed­cam­pu, iz­ja­vio je da su mjes­ta po­put ZIP-a važ­na za ra­zvoj in­ter­net­skog po­du­zet­niš­tva u Hr­vat­skoj. “Na tim se mjes­ti­ma su­sre­ću ide­je, što je oso­bi­to važ­no za ra­zvoj po­du­zet­niš­tva, jer kad su ide­je frag­men­ti­ra­ne, on­da one spo­ro ras­tu, ali kad ih do­ve­de­te u po­ti­caj­no okru­že­nje in­ku­ba­to­ra, on­da ih ubr­za­va­te i da­je­te im naj­bo­lju pri­li­ku za us­pjeh”, ka­že Es­pi­nal, ko­ji će u če­t­vr­tak su­dje­lo­va­ti na sve­ča­nom otva­ra­nju ZIP-a.

Na­vo­di da je u ra­zvo­ju teh­no­lo­ških in­ku­ba­to­ra i inves­ti­cij­skog eko­sis­te­ma za teh­no­lo­ške pro­jek­te naj­da­lje u is­toč­noj Eu­ro­pi otiš­la Es­to­ni­ja. “Na ta­moš­nji Se­ed­camp do­šao je i pred­sjed­nik Es­to­ni­je, jer ta je zem­lja da­la Skype. Dr­ža­va je prepoznala mo­guć­nost pa pos­to­je dr­žav­ne i lo­kal­ne investicije ko­ji­ma je cilj da se po­ja­vi još tak­vih pri­ča o us­pje­hu”, za­klju­ču­je Es­pi­nal.

PD

Svi pred­stav­lje­ni pro­jek­ti pri­vuk­li su po­zor­nost men­to­ra i ula­ga­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.