No­bi­lo: Za­što nis­te zva­li Ba­ji­ća? Vit­ko­vić: Ni­sam imao do­ka­ze!

Da će Po­drav­ki­ni me­na­dže­ri uz­ro­ko­va­ti šte­tu Vit­ko­vić je oba­vi­jes­tio J. Friš­či­ća, čel­ni­ka HSS-A, a ne DORH

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DANIJELA JOZIĆ/VLM danijela.jo­zic@pos­lov­ni.hr

Su­đe­nje za Spi­ce Is­pi­ti­va­nje glav­nog svje­do­ka za­po­čeo od­vjet­nik D. Po­lan­če­ca

Za­što ste zva­li Jo­si­pa Friš­či­ća?”, bi­lo je pi­ta­nje ko­je je u uto­rak na Žu­pa­nij­skom su­du u Za­gre­bu svje­do­ku Mi­ros­la­vu Vit­ko­vi­ću upor­no pos­tav­ljao An­te No­bi­lo, od­vjet­nik Da­mi­ra Po­lan­če­ca, pr­vo­op­tu­že­nog u slu­ča­ju Spi­ce. Vit­ko­vić je, na­ime, vi­še pu­ta ti­je­kom is­tra­ge is­tak­nuo da je, shva­tiv­ši da će iz pro­jek­ta na ko­jem su od 2006. go­di­ne ra­di­li op­tu­že­ni Po­drav­ki­ni me­na­dže­ri i nji­ho­vi vanj­ski po­ma­ga­či, nas­ta­ti ve­li­ka šte­ta za kom­pa­ni­ju, o svo­jim sum­nja­ma oba­vi­jes­tio i Jo­si­pa Friš­či­ća, čel­ni­ka HSS-a.

Vit­ko­vić du­go poz­na­je Friš­či­ća, ko­ji je u vri­je­me odvi­ja­nja taj­nog me­na­džer­skog pla­na u Po­drav­ci bio čel­nik HSS- a i ko­ali­cij­ski part­ner ta­daš­nje Vla­de pre­mi­je­ra Ive Sa­na­de­ra, u ko­joj je pot­pred­sjed­nik bio Da­mir Po­lan­čec. No­bi­la su za­ni­ma­li sas­tan­ci odr­ža­ni kra­jem 2008. i po­čet­kom 2009. go­di­ne u mo­men­tu kad Fi­ma vi­še ni­je mo­gla fi­nan­cij­ski pod­ni­je­ti te­ret 10,64 pos­to Po­drav­ki­nih di­oni­ca i htje­la ih je pro­da­ti. Ka­ko je ri­ječ o ini­ci­jal­no ulo­že­nom Po­drav­ki­nom nov­cu (još iz 2006.), što tvr­di i USKOK, čla­no­vi Upra­ve su u pre­go­vo­ri­ma s vlas­ni­kom Fi­me Mi­la­nom Hor­va­tom di­oni­ce po­ku­ša­va­li ku­pi­ti na­trag, no bi­le su pre­sku­pe. Vit­ko­vić je, ka­ko tvr­di, kao ta­daš­nji za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Upra­ve Po­drav­ke Zdrav­ka Šes­ta­ka (če­t­vr­too kriv­lje­nog), ta­da i pr­vi put bio na jed­nom sas­tan­ku ve­za­no za Spi­ce.

Sum­njao da šte­te Po­drav­ci

“O to­me sam oba­vi­jes­tio Friš­či­ća. Sum­njao sam u ne­trans pa­rent­nost či­ta­vog slu­ča­ja. Bi­lo je pu­no ne­do­umi­ca i za­klju­čio sam da se ra­di o pro­jek­tu ko­ji će na­ni­je­ti ve­li­ku šte­tu Po­drav­ci”, re­kao je Vit­ko­vić. “Za­što nis­te zva­li Mla­de­na Ba­ji­ća ne­go Friš­či­ća?”, pi­tao ga je No­bi­lo. “Ni­sam imao ni­ka­kav do­kaz­ni ma­te­ri­jal, sa­mo sum­nje. Da sam imao i je­dan do­ku­ment, od­mah bih bio oti­šao u DORH”, od­go­vo­rio je Vit­ko­vić. “Friš­čić je u to vri­je­me imao re­al­nu moć da spri­je­či šte­tu pred ko­jom je bi­la Podravka”, re­kao je Vit­ko­vić, re­fe­ri­ra­ju­ći se na je­dan od sas­ta­na­ka u Va­ra­ždi­nu. Kas­ni­je su us­li­je­di­li i ne­for­mal­ni sas­tan­ci u Ko­priv­ni­ci na ko­ji­ma su s Po­drav­ki­nim me­na­džerima bi­li Po­lan­čec i Friš­čić. Ka­ko je Fi­ma tra­ži­la naj­pri­je 500, a po­tom 450 ku­na po di­oni­ci, što je bi­lo da­le­ko vi­še od tr­žiš­ne ci­je­ne, Friš­čić je na jed­nom sas­ta­ku pi­tao za­što uop­će ku­pi­ti te di­oni­ce a ne one jef­ti­ni­je na tr­ži­štu.

“Jo­ža je u pra­vu”, iz­ja­vio je ta­da Po­lan­čec, a pre­nio na su­du Vit­ko­vić. Kad je toč­no i ko­li­ko in­ten­ziv­no Vit­ko­vić na­zi­vao i oba­vje­šta­vao Friš­či­ća, os­ta­je ne­poz­na­ni­ca, a No­bi­lu je po­t­vr­dio da je čel­ni­ka HSS-a zvao i 2006. go­di­ne, na­kon jed­ne ra­dij­ske emi­si­je. Ta­da ga je no­vi­nar­ka pi­ta­la zna li ne­što o to­me da sku­pi­na me­an­dže­ra že­li za se­be pri­va­ti­zi­ra­ti Po­drav­ku, na što je od­go­vo­rio ka­ko to ne bi bi­lo do­bro ako bi bi­lo ne­tran­s­pa­rent­no. Za­nim­lji­vo je da je No­bi­lo pos­ta­vio i pi­ta­nje je li toč­no da se s Friš­či­ćem u vri­je­me da­va­nja is­ka­za USKO­Ku u je­sen 2009. ti­je­kom 54 da­na čuo 63 pu­ta. “Mo­rao bih se pri­sje­ti­ti. Mo­gu­će je. Tad je već pri­ča bi­la u me­di­ji­ma. Ima­li smo te­ma od Po­drav­ke do no­go­me­ta”, od­go­vo­rio mu je Vit­ko­vić. No­bi­la je za­ni­ma­lo i za­što je bi­lo važ­no da Friš­či­ća iz­vi­jes­ti o to­me da Podravka na­mje­ra­va pre­uze­ti Mir­nu. “Friš­čić se ni­kad ni­je pet­ljao u na­še pos­lo­va­nje, ali ga je za­ni­ma­lo što se do­ga­đa. Za Mir­nu mi je re­kao: Bje­ži od to­ga, tu je Ku­tle suv­las­nik i to ne­će do­bro is­pas­ti”. “A je li vam osob­no bi­lo važ­no da imate po­dr­šku jed­nog tak­vog ko­ali­cij­skog part­ne­ra u vri­je­me kad je u Po­drav­ci bi­lo tur­bu­lent­no?”, pi­tao je No­bi­lo. “Već je u to vri­je­me Sa­bor do­nio od­lu­ku o tvrt­ka­ma ko­je su stra­te­ški važ­ne za dr­ža­vu. Sla­žem se da one, pa on­da i Podravka, tre­ba­ju po­dr­šku i od vla­da­ju­će gar­ni­tu­re i od svih po­li­tič­kih op­ci­ja”, od­go­vo­rio je svje­dok.

Sas­ta­nak u vri­je­me Ku­ne

Vit­ko­vić je od­go­va­rao i na pi­ta­nja oko do­dje­le Zlat­ne ku­ne u ve­lja­či 2006., kad je pr­vi put, ka­že, čuo za Spi­ce i to od Zdrav­ka Di­ma­ča, biv­šeg di­rek­to­ra Bi­lo­kal­ni­ka. Di­mač ga je pi­tao ka­ko to da ni­je na sas­tan­ku ko­ji je u to vri­je­me Po­lan­čec imao o pri­va­ti­za­ci­ji Po­drav­ke sa čla­no­vi­ma Upra­ve. S ob­zi­rom na to da je pri­je Vit­ko­vi­će­va svje­do­če­nja kao no­vi do­kaz­ni ma­te­ri­jal pu­šte­na DVD snim­ka iz ko­je se vi­di da je Po­lan­čec bio na do­dje­li Zlat­ne ku­ne i to u pr­vom re­du, za oče­ki­va­ti je da će se još ut­vr­đi­va­ti ka­da je bio taj sas­ta­nak i je li bi­la ri­ječ o ruč­ku ili ve­če­ri.

Pxl

Op­tu­že­ni me­na­dže­ri Po­drav­ke su 2008. i 2009. u pre­go­vo­ri­ma s M. Hor­va­tom (Fi­ma) po­ku­ša­li ot­ku­pi­ti di­oni­ce, no bi­le su pre­sku­pe

pxl

Od­vjet­ni­ka A. No­bi­la za­ni­ma­lo je za­što je svje­dok M. Vit­ko­vić iz­vje­šta­vao J. Friš­či­ća, a Vit­ko­vić je re­kao da je Friš­čić u to vri­je­me imao re­al­nu moć da spri­je­či šte­tu pred ko­jom je bi­la Podravka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.