Sa­na­der na ku­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Cr­ni hu­mor iz 2006. Tu­ži­te­lji­ca USKOK-a Ta­ma­ra Lap­toš tra­ži­la je da se po­gle­da ci­je­la snim­ka s do­dje­le Zlat­ne ku­ne, pa su okup­lje­ni u sud­ni­ci na sat i pol ima­li pri­li­ku vra­ti­ti se u ugo­đaj Hr­vat­ske iz 2006. go­di­ne. Smi­jeh, ali vi­še onaj cr­no­hu­mor­ni, iz­a­zva­lo je iz­la­ga­nje ta­daš­njeg pre­mi­je­ra Sa­na­de­ra. Kons­ta­ti­rao je da su „po­du­zet­ni­ci na ru­bu za­ko­na“i „po­du­zet­ni­ci lopovi“stvar proš­los­ti te ka­ko dr­ža­va či­ni sve da olak­ša tvrt­ka­ma, po­go­to­vo je is­tak­nuo Hi­tro­rez. Ma­nje smi­ješ­ne bi­le su pro­cje­ne ras­ta ko­je je ta­da iz­nio, od če­ti­ri pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.