Ima­ju rješenje za ne­lik­vid­nost

Op­ti­mis­ti­čan oko za­ko­na o fin. pos­lo­va­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pri­jed­log za­ko­na o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju bit će vr­lo br­zo u Sa­bo­ru, naj­a­vio je ju­čer mi­nis­tar Gor­dan Ma­ras na sjed­ni­ci Gos­po­dar­skog vi­je­ća HGK-Ko­mo­re Za­greb. Uvje­ren je da će za­kon po krat­kom pos­tup­ku ri­je­ši­ti alar­mant­nu ne­lik­vid­nost, kao što su već po­rez­ni­ci dis­ci­pli­ni­ra­li po­du­zet­ni­ke ko­ji ni­su pla­ća­li do­pri­no­se.

U pri­pre­mi je, na­gla­sio je Ma­ras, i za­kon o po­ti­ca­nju investicija i una­pre­đe­nju inves­ti­cij­skog okru­že­nja te pod­sje­tio da je otva­ra­nje no­vih obr­ta od 1. sr­p­nja mo­gu­će bez pla­ća­nja nak­na­da.

te­ško iz­la­zi­mo iz re­ce­si­je jer ne­ma­mo sna­žan iz­voz kao polj­ska ili če­ška San­dra Šva­ljek Ek. ins­ti­tut

San­dra Šva­ljek, rav­na­te­lji­ca Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta, ocje­nju­je da “Hr­vat­ska dos­ta te­ško iz­la­zi iz re­ce­si­je jer ne­ma kon­ku­rent­no gos­po­dar­stvo ko­je bi iz­vo­zom iz­vuk­lo zem­lju iz kri­ze, ka­ko su to us­pje­le os­tva­ri­ti Polj­ska, Slo­vač­ka i Če­ška.” Ni­ske sto­pe ras­ta, ka­za­la je, ni­su sa­mo hr­vat­ska re­al­nost, po­go­di­le su i ve­ći­nu europ­skih ze­ma­lja i to već pe­tu go­di­nu. Opo­ra­vak se, do­da­je, oče­ku­je u 2013. Grad Za­greb i Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja pre­ma os­tat­ku Hr­vat­ske bi­lje­že iz­nad pro­por­ci­onal­ni rast tu­ris­tič­kih no­će­nja što je, sma­tra, iz­a­zov za lo­kal­no gos­po­dar­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.