Ra­fi­ne­ri­je u re­gi­ji i ri­zik za­tva­ra­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ri­je­ka me­đu ma­nje ri­zič­ni­ma Od 17 ra­fi­ne­ri­ja u 10 ze­ma­lja re­gi­je ni­jed­na ni­je za­do­vo­lji­la naj­vi­še svjet­ske stan­dar­de, dok su sa­mo če­ti­ri u ka­te­go­ri­ji ra­fi­ne­ri­ja ma­njeg ri­zi­ka. Me­đu ma­nje ri­zič­ni­ma je i Ra­fi­ne­ri­ja naf­te Ri­je­ka, sto­ji u ana­li­zi kon­zul­tant­ske ku­će A.T. Ke­ar­ney pred- stav­lje­noj na 4. Ener­get­skoj are­ni. ‘Ri­ječ­ka ra­fi­ne­ri­ja na­la­zi se u gru­pi ma­nje ri­zič­nih ra­fi­ne­ri­ja pr­vens­tve­no zbog pro­met­ne po­ve­za­nos­ti, od­nos­no pris­tu­pa mo­ru i bli­zi­ni kon­ti­nen­tal­nih naf­to­vo­da, ši­ri­ne pro­izvod­nog asor­ti­ma­na, ko­ji obu­hva­ća pro­izvo­de od te­ku­ćeg ukap­lje­nog pli­na i go­ri­va za avi­one do brod­skih go­ri­va te in­te­gri­ra­nos­ti s vlas­ti­tom ma­lo­pro­daj­nom mre­žom. Ri­ječ je o jed­nom od ri­jet­kih svi­je­tlih pri­mje­ra u či­ta­voj ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi, a i kod nje, na­rav­no, pos­to­ji mo­guć­nost una­p­rje­đe­nja pos­lo­va­nja ka­ko bi do­seg­nu­la ra­zi­nu naj­bo­ljih svjet­skih ra­fi­ne­ri­ji’, objas­nio je mla­đi part­ner u A.T. Ke­ar­neyu To­mis­lav Čo­rak. ‘Ka­ko bi bi­le kon­ku­rent­ne, ra­fi­ne­ri­je u Hr­vat­skoj i re­gi­ji mo­ra­ju mak­si­mal­no is­ko­ris­ti­ti mo­guć­nos­ti ver­ti­kal­ne in­te­gra­ci­je, osi­gu­ra­ti vi­so­ku za­pos­le­nost svo­jih ka­pa­ci­te­ta i si­gur­nu do­ba­vu naf­te’, za­klju­čio je Čo­rak.

Pxl

To­mis­lav Čo­rak, A. T. Ke­ar­ney

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.