Gra­do­vi ba­zom po­da­ta­ka i cer­ti­fi­ka­tom do ula­ga­ča

Eko­nom­ski fa­kul­tet u Ri­je­ci pro­jek­tom EFRISTAT gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma ka­ni olak­ša­ti uprav­lja­nje ra­zvo­jem i priv­la­če­nje ula­ga­ča, ko­or­di­na­tor je pro­jek­ta cer­ti­fi­ci­ra­nja gra­do­va s po­volj­nim pos­lov­nim okru­že­njem

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JO­SI­PA BAN/VLM

Pro­jekt EFRISTAT, ko­ji obu­hva­ća iz­ra­du ba­ze po­da­ta­ka ko­ja sa­dr­ži sve eko­nom­ske, fi­skal­ne, so­ci­jal­ne te or­ga­ni­za­cij­sko-ad­mi­nis­tra­tiv­ne po­dat­ke o po­je­di­nom gra­du ili op­ći­ni, ri­ječ­ki Eko­nom­ski fa­kul­tet pred­sta­vit će da­nas u Za­gre­bu.

Svr­ha je ba­ze po­da­ta­ka po­put iz­no­sa lo­kal­no­ga BDPa, struk­tu­re tr­ži­šta ra­da po­je­di­nog gra­da ili op­ći­ne, pri­ho­da i ra­sho­da, ko­efi­ci­jen­ta lik­vid­nos­ti, pa i po­ka­za­te­lja pos­lov­ne priv­lač­nos­ti, po­ten­ci­jal­nim ula­ga­či­ma osi­gu­ra­ti de­ta­ljan uvid u mo­guć­nos­ti ulaganja, a je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne upra­ve i sa­mo­upra­ve po­dr­šku za učin­ko­vi­ti­je uprav­lja­nje vlas­ti­tim eko­nom­skim ra­zvo­jem.

Fi­nan­ci­je­ri pot­pis­ni­ci

Ka­ko objaš­nja­va Sa­ša Drez­gić, vo­di­telj pro­jek­ta i pro­fe­sor s Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Ri­je­ci, pri­li­kom apli­ci­ra­nja za EU fon­do­ve, pri iz­ra­di stu­di­ja i ra­zvoj­nih pro­je­ka­ta lo­kal­ne je­di­ni­ce čes­to se su­sre­ću s ne­dos­tat­kom po­da­ta­ka ko­ji bi im po­mo­gli i u do­no­še­nju krat­ko­roč­nih od­lu­ka i u iz­grad­nji ra­zvoj­nog ok­vi­ra.

Pro­jekt je u po­čet­noj fa­zi, tre­nu­tač­no se or­ga­ni­zi­ra­ju ra­di­oni­ce, no do kra­ja lje­ta, is­ti­če Drez­gić, oče­ku­je se i pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra sa 20-ak za­in­te­re­si­ra­nih gra­do­va i op­ći­na. Pro­jekt bi fi­nan­ci­ra­li upra­vo pot­pis­ni­ci ugo­vo­ra, a ci­je­ne bi ovi­si­le o nji­ho­vim pri­ho­di­ma pos­lo­va­nja. Kre­ta­le bi se od 10 ti­su­ća ku­na za one s pri­ho­di­ma do 10 mil. ku­na, te naj­vi­še 60 ti­su­ća za one s pri­ho­di­ma iz­nad 300 mi­li­ju­na ku­na. In­te­res, ka­že Drez­gić, uglav­nom po­ka­zu­ju pro­gre­siv­ni­je je­di­ni­ce ko­je ra­zu­mi­ju da je to važ­no, ali i pri­vat­ni sek­tor.

I bez cer­ti­fi­ka­ta na do­bit­ku

Ni­je to, me­đu­tim, je­di­ni pro­jekt to­ga fa­kul­te­ta ko­jem je svr­ha po­ti­ca­nje ra­zvo­ja je­di­ni­ca lo­kal­ne upra­ve i sa­mo­upra- ve. Ri­ječ­ki Eko­nom­ski fa­kul­tet je i ko­or­di­na­tor pi­lot-pro­jek­ta “Cer­ti­fi­ci­ra­nje gra­do­va s po­volj­nim pos­lov­nim okru­že­njem”. No­si­telj je pro­jek­ta sr­p­ska Na­ci­onal­na ali­jan­sa za lo­kal­ni eko­nom­ski ra­zvoj (NALED), fi­nan­ci­ra ga Nje­mač­ko druš­tvo za me­đu­na­rod­nu su­rad­nju, a u nje­mu su­dje­lu­ju part­ne­ri iz Sr­bi­je, Ma­ke­do­ni­je, BiH i Hr­vat­ske. S hr­vat­ske stra­ne su­dje­lu­je pet gra­do­va, Bjelovar, Ri­je­ka, Crik­ve­ni­ca, Iva­nec i Osi­jek. Na­kon što ti gra­do­vi za­do­vo­lje mi­ni­mal­no 75 pos­to od 12 os­nov­nih te 80 pot­kri­te­ri­ja do­bit će me­đu­na­rod­no priz­na­ti cer­ti­fi­kat BFC (Bu­si­ness Fri­end­ly Cer­ti­fi­ca­ti­on).

Ni­je po­sri­je­di sa­mo do­kaz po­volj­na pos­lov­nog okru­že­nja za sva­kog po­ten­ci­jal­nog inves­ti­to­ra, on dje­lu­je i na bu­du­ći ra­zvoj lo­kal­ne za­jed­ni­ce, sla­žu se Ade­la Za­bun­dži­ja, di­rek­to­ri­ca Pos­lov­nog par­ka u Bje­lo­va­ru, i Ma­ri­na Dr­ža­ić, pro­čel- ni­ca uprav­nog Odje­la za op­će pos­lo­ve Gra­da Ivan­ca. Jed­no­glas­ne su i u ocje­ni da je pro­jekt vr­lo zah­tje­van.

“Ako u za­da­nih šest mje­se­ci i ne us­pi­je­mo is­pu­ni­ti sve zah­tje­ve i do­bi­ti cer­ti­fi­kat, bit će­mo za­do­volj­ni jer smo ipak pu­no na­pra­vi­li u po­bolj­ša­nju ra­da grad­ske upra­ve i nje­go­ve tran­s­pa­rent­nos­ti”, is­ti­če Dr­ža­ić, ko­ja će sa sa­mo 15 za­pos­le­ni­ka grad­ske upra­ve po­ku­ša­ti is­pu­ni­ti sve zah­tje­ve.

Kon­tro­la za dvi­je go­di­ne

Od pro­jek­ta cer­ti­fi­ci­ra­nja Bjelovar oče­ku­je tran­s­pa­rent­ni­je pos­lo­va­nje ne sa­mo za stra­ne ne­go i za do­ma­će ula­ga­če te us­pos­ta­vu e-upra­ve sa svim in­for­ma­ci­ja­ma na jed­no­me mjes­tu, “ka­ko bi ula­gač mo­gao iz­ra­ču­na­ti ko­li­ko će ga investicija ko­šta­ti”.

O us­pješ­nos­ti pi­lot-pro­jek­ta ovi­si i cer­ti­fi­ka­ci­ja os­ta­lih gra­do­va i op­ći­na. No, ni na­kon do­bi­va­nja cer­ti­fi­ka­ta ne­ma mjes­ta opu­šta­nju: kon­tro­le se pro­vo­de sva­ke dvi­je go­di­ne.

Fo­to­lia

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.