Udru­ga ma­lih di­oni­ča­ra LRH pri­je­vod spor­nih iz­mje­na za­ko­na pos­la­la u Bruxel­les i tvr­di: Opatija di­oni­ča­ri­ma ne bi tre­ba­la pla­ti­ti 1,3 ml­rd. ku­na ne­go osam pu­ta ma­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SA­ŠA PAPARELLA/VLM

PKa­da bi se SNH obve­zao da ne­će su­dje­lo­va­ti u jav­noj po­nu­di, za ot­kup os­tat­ka di­oni­ca tre­ba­lo oko 160 mil. kn, ka­že Dra­žen Ni­ko­lić

red­lo­že­ne do­pu­ne Za­ko­na o pre­uzi­ma­nju di­onič­kih dru­šta­va (ZPDD), ko­ji­ma se re­tro­ak­tiv­no uki­da­ju pos­to­je­ća za­kon­ska obve­za Gra­da Opa­ti­je i s njom po­ve­za­nih op­ći­na da da­ju jav­nu po­nu­du za pre­uzi­ma­nje Li­bur­nia Ri­vi­era Ho­te­la (LRH), a što su pos­ta­li duž­ni uči­ni­ti kad su 2007. stek­li 25 pos­to plus jed­nu di­oni­cu LRH, tre­ba­lo bi što pri­je po­vu­ći jer kr­še Us­tav, stva­ra­ju ne­jed­na­kost gra­đa­na pred za­ko­nom i ugro­ža­va­ju tr­ži­šte ka­pi­ta­la, re­če­no je na za­jed­nič­koj ti­skov­noj kon­fe­ren­ci­ji ko­ju su u uto­rak u Za­gre­bu odr­ža­li pred­stav­ni­ci Hr­vat­ske udru­ge di­oni­ča­ra (HUD) i Udru­ge ma­lih di­oni­ča­ra LRH.

“Za­nim­lji­vo je da te do­pu­ne for­mal­no ne pred­la­že Vla­da ne­go to umjes­to nje či­ne klu­bo­vi sa­bor­skih zas­tup­ni­ka stra­na­ka ko­ali­ci­je. Či­ne to jer zna­ju da ta­kav, ‘opa­tij­ski za­kon’, ja­ko te­ško mo­gu prav­da­ti­da­ti jer je u su­prot­nos­ti ne sa­mo mo s pos­to­je­ćim za­ko­nom m već i s re­gu­la­ma EU. Taj je po­ku­šaj opa­san jer mo­že sru­ši­ti obve­zu da­va­nja po­nu­de i u mno­gim dru­gim slu­ča­je­vi­ma”, na­gla­si­la je Ves­na Ška­re Ož­bolt, pred­sjed­ni­ca HUD-a. “Do­pu­ne, e, ko­je su iš­le u hit­nu sa­bo­ror­sku pro­ce­du­ru bez struč­ne ruč­ne jav­ne ra­pra­ve, oči­to suu pi­sa­ne is­klju­či­vo pro­tiv nas 1500500 ma-ma­lih di­oni­ča­ra Li­bur­ni­je.j NjiNji­hov pri­je­vod već smo pos­la­li u Bruxel­les”, re­kao je Dra­žen Ni­ko­lić, pred­sjed­nik Udru­ge ma­lih di­oni­ča­ra LRH. Is­tak­nuo je ka­ko Opatija, “ko­ja je bi­la na vri­je­me upo­zo­re­na da će do­ći u obve­zu da­va­nja jav­ne po­nu­de”, ne bi tre­ba­la pla­ti­ti 1,3 mi­li­jar­de ku­na, s ko­li­ko se ba­ra­ta u me­di­ji­ma s ob­zi­rom na to da se ci­je­na di­oni­ce obračunava po 6000 ku­na, već oko osam pu­ta ma­nje, što zna­či da Grad ne bi oti­šao u ste­čaj. “Opatija je, do­du­še, duž­na osi­gu­ra­ti de­po­zit od 1,3 mi­li­jar­de ku­na, no to je ukup­na vri­jed­nost di­oni­ca, a ka­da bi se, re­ci­mo, SNH kao ve­ćin­ski vlas­nik obve­zao da ne­će su­dje­lo­va­ti u jav­noj po­nu­di, za ot­kup os­tat-

Grad ne bi oti­šao u ste­čaj, tvr­di D. Ni­ko­lić iz Udru­ge ma­lih di­oni­ča­ra LRH

VV. Ška­re Ož­bolt (HUD), R. Bo­ško­vić (HUD) i D. Ni­ko­lić (Udr. ma­lih di­on. LRH)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.