Ja­lo­va iz­nim­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

'Ni do­pu­na ne os­lo­ba­đa Opa­ti­ju od obve­ze' Rat­ko Bo­ško­vić, do­pred­sjed­nik HUD-a, pod­sje­ća da je slič­nu do­pu­nu ZPDD-a Sa­bor već od­bio 2010., i to te­me­ljem miš­lje­nja Od­bo­ra za fi­nan­ci­je, u ko­jem je pri­jed­log do­bio sa­mo je­dan glas. “Ovak­va za­kon­ska do­pu­na, iako pi­sa­na za opa­tij­ski slu­čaj, ne zna­či da će Opatija iz­bje­ći obve­zu da­va­nja jav­ne po­nu­de. U do­pu­ni se na­vo­di da će je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve bi­ti iz­u­ze­ta od jav­ne po­nu­de ako je 25% plus jed­nu di­oni­cu do­bi­la te­me­ljem uno­sa svo­jih ne­kret­ni­na. No, Opatija je ta­ko stek­la sa­mo 24,6% i ne bi doš­la u obve­zu da­va­nja jav­ne po­nu­de da im dr­ža­va ni­je od­lu­či­la pok­lo­ni­ti i os­ta­tak do 25% i zlat­nu di­oni­cu”, na­po­mi­nje Bo­ško­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.