'Pro­đe li ova­kav za­kon, svi će se di­rek­to­ri ra­zvo­di­ti'

Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Ba­de­la 1862 kri­tič­ki o no­vom za­ko­nu o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

NPre­ko HUP-a će pred­lo­ži­ti da se u za­kon ugra­di pred­ste­čaj­ni mo­ra­to­rij ra­di za­šti­te kriz­nih me­na­dže­ra od ‘gri­je­ha’ pret­hod­ni­ka

akon no­vo­ga za­ko­na o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju ne­će bi­ti ni­jed­nog di­rek­to­ra u dr­ža­vi, i to zbog od­go­va­ra­nja osob­nom imo­vi­nom za po­rez­ni dug, iz­ja­vio je Sr­đan Oreb, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Ba­de­la 1862, na okru­glom sto­lu “Vje­rov­ni­ci i duž­ni­ci - Ka­ko na­pla­ti­ti po­tra­ži­va­nja” u or­ga­ni­za­ci­ji ma­ga­zi­na Ban­ka. Na sku­pu se ni­su po­ja­vi­le pr­vot­no naj­av­lje­ne ja­ke sna­ge Po­rez­ne upra­ve - rav­na­te­lji­ca Na­da Čav­lo­vić Smi­lja­nec i nje­zin po­moć­nik Mi­ljen­ko Kr­želj.

Za na­ve­de­nu tvrd­nju Oreb nam je kas­ni­je re­kao da je njo­me mo­žda “ste­kao ne­pri­ja­te­lje”. Pr­vi di­rek­tor ko­ji je hra­bro ko­men­ti­rao no­vi pri­jed­log za­ko­na na­kon što se upoz­nao s nji­me tvr­di da je do­bar za sank­ci­oni­ra­nje kri­mi­na­la s os­ni­va­njem tvrt­ki zbog ne­pla­ća­nja obve­za. To je ov­dje pos­tao “na­ci­onal­ni sport”, re­kao je, do­dav­ši da kod res­truk­tu­ri­ra­nja ve­li­kih dru­šta­va pos­to­ji opas­nost da stro­gi za­kon otje­ra kriz­ni me­na­dže­ment.

“Pred­lo­žit ću pre­ko HUPa da se u za­kon ugra­di ins­ti­tut pred­ste­čaj­nog mo­ra­to­ri­ja ka­ko bi­smo kriz­ne me­na­dže­re za­šti­ti­li od od­go­vor­nos­ti za ra­ni­je du­go­ve stvo­re­ne u man­da­tu pret­hod­nih upra­va”, re­kao je. Do­dao je i da ni­je mo­gu­će is­klju­či­ti “kre­ativ­ni” od­go­vor prak­se na za­kon: zbog bi­je­ga od od­go­vor­nos­ti ma­sov­nom bi po­ja­vom mo­gli pos­ta­ti Bar­ba­ra Ce­rin­ski EOS Ma­trix ra­zvo­di di­rek­to­ra i pre­no­še­nje imo­vi­ne na su­pru­gu.

Bar­ba­ra Ce­rin­ski, ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca EOS Ma­trixa, vo­de­će agen­ci­je za na­pla­tu po­tra­ži­va­nja, rek­la je ka­ko u Hr­vat­skoj, kao i u Špa­njol­skoj, pos­to­ji oko 24 pos­to pro­ble­ma­tič­nih po­tra­ži­va­nja. U Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ih je sa­mo če­ti­ri pos­to, slič­no je u Bel­gi­ji te Nje­mač­koj. Grč­ka je europ­ski re­kor­der po pro­ble­mi­ma vje­rov­ni­ka u na­pla­ti du­go­va, ima ih čak 37 pos­to. Us­lu­ge te agen­ci­je uve­li­ke ko­ris­te ban­ke, po­t­vr­di­li su iz ban­kar­sko­ga sek­to­ra Ne­nad Me­ća­va, di­rek­tor po­du­zet­nič­ko­ga ban­kar­stva Za­gre­bač­ke ban­ke, i Du­brav­koAn­te Mli­ko­tić, iz­vr­š­ni di­rek­tor Sek­to­ra uprav­lja­nja kre­dit- nim ri­zi­ci­ma RBA. Oni su na­gla­si­li važ­nost pre­ven­ci­je, što zna­či da ban­ke pre­poz­na­ju da su kli­jen­ti ri­zič­ni dok još ured­no pod­mi­ru­ju obve­ze. Ti­me se po­ve­ća­va vje­ro­jat­nost da će se pro­ble­mi tvrt­ki ri­je­ši­ti, a ban­ka sma­nju­je iz­nos po­treb­nih re­zer­va­ci­ja za ri­zič­ne pla­sma­ne. I Me­ća­va i Mli­ko­tić po­dr­ža­va­ju Vla­di­ne mje­re za žur­no uvo­đe­nje re­da u fi­nan­cij­sko pos­lo­va­nje. Dar­ko Uru­ka­lo­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja le­asing dru­šta­va HGK i član Upra­ve S-Le­asin­ga, re­kao je da se 90 pos­to du­ga le­asing in­dus­tri­ji od­no­si na tvrt­ke, 85 pos­to či­ne po­tra­ži­va­nja sta­ri­ja od go­di­nu da­na ko­ja su ot­pi­sa­na, a kas­ni na­pla­ta 65 pos­to po­tra­ži­va­nja, ali su po­kri­ve­na re­zer­va­ci­ja­ma.

Sr­đan Oreb (Ba­del 1862) poz­drav­lja sank­ci­oni­ra­nje

os­ni­va­nja tvrt­ki ra­di ne­pla­ća­nja obve­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.