Sr­p­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

u Kre­će e-ovr­ha Din­ka Sal­mić, na­čel­ni­ca u Po­rez­noj upra­vi, naj­a­vi­la je no­vi sus­tav e-ovr­he. On će omo­gu­ći­ti pra­vo­dob­no i ujed­na­če­no pos­tu­pa­nje pre­ma du­ži­ci­ma. “Sus­tav će sig­na­li­zi­ra­ti da­tum dos­pi­je­ća du­ga i u ro­ku 30 da­na mo­rat će se blo­ki­ra­ti ra­čun. Ta­ko će­mo kon­tro­li­ra­ti po­rez­ne re­fe­ren­te i dos­ta­vu rje­še­nja na ovr­hu. Bi­lo je dos­ta pri­tu­ža­ba da se ne­ki­ma blo­ki­ra ra­čun, a ne­ki­ma ne. No­vi sus­tav is­klju­čit će dis­kre­cij­sko pra­vo u po­kre­ta­nju ovr­he i pos­tu­pak će bi­ti auto­ma­ti­zi­ran”, rek­la je Sal­mić. Pro­ba e-ovr­he kre­će u sr­p­nju u tri is­pos­ta­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.