Utros­tru­če­na tr­go­vi­na unu­tar Cef­te

Hr­vat­ska će na­kon ula­ska u EU bi­ti most iz­me­đu Eu­ro­pe i re­gi­je

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

Una­pre­đe­nje re­gi­onal­ne su­rad­nje u kon­tek­s­tu ula­ska Hr­vat­ske u EU bi­la je te­ma 19. su­sre­ta pred­sjed­ni­ka gos­po­dar­skih ko­mo­ra ze­ma­lja biv­še Ju­gos­la­vi­je odr­ža­nog ju­čer u Za­gre­bu. Cilj sku­pa bio je uvi­dje­ti ka­ko će hr­vat­sko člans­tvo utje­ca­ti na eko­nom­ske od­no­se pot­pis­ni­ca Cef­te, a do­ma­ćin Na­dan Vi­do­še­vić je na­gla­sio da će Hr­vat­ska bi­ti most iz­me­đu Eu­ro­pe i re­gi­je. Uz do­ma­ći­na Na­da­na Vi­do­še­vi­ća na sku­pu su bi­li pred­sjed­nik Vanj­sko­tr­go­vin­ske ko­mo­re BiH Bru­no Bo­jić, Pri­vred­ne ko­mo­re Re­pu­bli­ke Sr­p­ske Bor­ko Đu­rić, Pri­vred­ne ko­mo­re Fe­de­ra­ci­je BiH Av­do Ra- proš­le je go­di­ne po­ras­la tr­go­vin­ska raz­mje­na s Cr­nom Go­rom pa, Pri­vred­ne ko­mo­re Ko­so­va Sa­fet Gërxha­liu, PK Cr­ne Go­re Velimir Mi­ju­ško­vić, Sto­pan­ske ko­mo­re Ma­ke­do­ni­je Bran­ko Aze­ski, PK Sr­bi­je Mi­loš Bu­ga­rin, pred­sjed­nik PK Voj­vo­di­ne Rat­ko Fi­li­po­vić te An­drej Fri­edl, savjetnik pred­sjed­ni­ka Gos­po­dar­ske zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je. Bu­ga­rin je za­do­vo­ljan su­rad­njom ko­mo­ra i od­no­si­ma dvi­ju ze­ma­lja, dok je raz­mje­na s Cr­nom Go­rom u proš­loj go­di­ni iz­no­si­la 140 mi­li­ju­na eura, što je 45% vi­še ne­go 2010. Po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na, pri­mje­nom zo­ne slo­bod­ne tr­go­vi­ne te spo­ra­zu­ma Cef­te, uku­pan rast raz­mje­ne ovih dr­ža­va ve­ći je 300 pos­to.

PXL

Na­dan Vi­do­še­vić u Za­gre­bu je oku­pio ko­le­ge iz dr­ža­va biv­še SFRJ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.