Pro­jek­ti

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Fa­vo­ri­ti Mash.me i Wed­din­gel­la Od 19 pred­stav­lje­nih pro­je­ka­ta za­gre­bač­ki star­tu­pi Mash.me, Ki­nect web apli­ka­ci­ja za stva­ra­nje fil­mo­va s ava­ta­ri­ma, i Wed­din­gel­la, sus­tav za pla­ni­ra­nje vjen­ča­nja, iz­a­zva­li su naj­ve­ću po­zor­nost men­to­ra i ula­ga­ča. Men­to­ri Be­ris­lav Lo­pac iz Ini­ti­uma i Ma­ti­ja Ko­pić iz Far­me­ro­na po­hva­li­li su kva­li­te­tu star­tu­pa, a Hr­vo­je Ba­len iz Al­ge­bre is­tak­nuo je da idu­će go­di­ne oče­ku­ju i pri­ja­ve ti­mo­va iz nji­ho­ve škole.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.