Šte­fan činč

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Do­sa­daš­njeg čla­na Upra­ve Pri­mor­ja Šte­fa­na Čin­ča no­vi Uprav­ni od­bor pos­ta­vio je za pred­sjed­ni­ka Upra­ve. Za glav­nog iz­vr­š­nog di­rek­to­ra iz­a­bran je Ro­bert Braj­dih, a Zvo­ne Li­kar pro­gla­šen je za­mje­ni­kom pred­sjed­ni­ka i čla­nom Uprav­nog od­bo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.