U Za­dru se ni­je opo­ra­vi­la ni­jed­na tvrt­ka ko­ja je otiš­la u ste­čaj

Rad­ni­ci pro­pa­lih tvrt­ki pro­zva­li ste­čaj­ne su­ce i upra­vi­te­lje

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Od Do­mo­vin­skog ra­ta na ova­mo u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji lik­vi­di­ra­no je vi­še od 500 tvrt­ki, 15.000 lju­di os­ta­lo je pos­la, a kad se to zbro­ji s nji­ho­vim obi­te­lji­ma, 50.000 lju­di os­ta­lo je bez pri­ho­da, po­ru­či­li su s pro­s­vjed­nog sku­pa biv­ši rad­ni­ci ne­kad vo­de­ćih tvrt­ki u Za­dru, okup­lje­ni u kru­gu Tr­go­vač­kog su­da. O jed­nom od dras­tič­ni­jih pri­mje­ra pri­va­ti­za­ci­je svje­do­čio je Če­do Alić, pred­stav­nik sin­di­ka­ta u biv­šem po­du­ze­ću Po­li­kem iz Za­dra.

“Po­li­kem je uni­šten u fik­tiv­nom i kri­mi­nal­nom ste­ča­ju pri­je de­set go­di­na, a to­li­ko tra­je i prav­na bor­ba 380 biv­ših rad­ni­ka u nas­to­ja­nju da se po­ni­šti pri­va­ti­za­ci­ja i oni os­tva­re za­ko­nom za­jam­če­na pra­va. Od 2002. go­di­ne če­ka­mo pr­vos­tu­panj­sku pre­su­du Tr­go­vač­kog su­da u Za­dru. U me­đu­vre­me­nu su u ste­čaj­nom pos­tup- ku izmijenili do­ku­men­ta­ci­ju i po­dat­ke te lik­vi­di­ra­li po­du­ze­će”, tvr­di Alić. Ui­me sto­ti­njak okup­lje­nih biv­ših rad­ni­ka 50ak za­dar­skih tvrt­ki, Pe­tar Smo­kro­vić iz lik­vi­di­ra­nog Tran­s­por­ta pro­zvao je za­dar­ske moć­ni­ke Bo­ži­da­ra Kal­me­tu, Anu Lo­vrin i žu­pa­nij­skog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka Iva­na Ga­lo­vi­ća op- tu­žu­ju­ći ih za kri­mi­nal, ne­po­ti­zam i ne­učin­ko­vi­tost pra­vo­su­đa. “Gdje je Mla­den Ba­jić, za­što ne mi­je­nja se­be ili svo­je. U Za­dru su ste­čaj­ni su­ci bo­go­vi, a ste­čaj­ni upra­vi­te­lji gro­ba­ri. Zar je mo­gu­će da se u Za­dru ni­jed­no po­du­ze­će u ste­ča­ju ni­je po­nov­no oso­vi­lo na no­ge”, pi­tao je Smo­kro­vić.

PIXSELL

Pro­s­vjed is­pred Tr­go­vač­kog su­da u Za­dru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.