Đu­ro Đa­ko­vić i Pa­tria za­jed­no pro­da­ju ok­lop­nja­ke

Fin­ci i Hr­va­ti kre­ću na tre­ća tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Pa­riz Na svjet­skom saj­mu si­gur­nos­ti i obra­ne Eu­ro­sa­tory u Pa­ri­zu ju­čer su Ðu­ro Đa­ko­vić hol­ding i Pa­tria pot­pi­sa­li ok­vir­ni spo­ra­zum o za­jed­nič­kom nas­tu­pu na tre­ćim tr­ži­šti­ma u pro­da­ji ok­lop­nih vo­zi­la Pa­tri­je. ĐĐH će bi­ti glav­ni ugo­va­ra­telj pos­lo­va, a imat će i zna­čaj­nu ulo­gu u pro­izvod­nji na­ve­de­nih vo­zi­la. Pa­tria i Đu­ro Đa­ko­vić već su­ra­đu­ju na re­ali­za­ci­ji ugo­vo­ra o is­po­ru­ci bor­be­nih ok­lop­nih vo­zi­la za Mi­nis­tar­stvo obra­ne Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. U skla­du s ugo­vo­rom, Ðu­ro Đa­ko­vić Spe­ci­jal­na vo­zi­la, kom­pa­ni­ja u vlas­niš­tvu ĐĐH, se­rij­ski pro­izvo­di ugo­vo­re­na vo­zi­la dok je Pa­tria osi­gu­ra­la svu po­treb­nu teh­no­lo­gi­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.