Gra­di tvor­ni­cu Bri­sa­ča

Bosch u sri­je­mu

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Bosch će u sri­jem­skom selu Pe­ćin­ci u sr­p­nju po­če­ti gra­di­ti tvor­ni­cu vje­tro­bran­skih bri­sa­ča za auto­mo­bi­le. Ukup­na ulaganja iz­no­se 70 mi­li­ju­na eura, a pro­izvod­nja bi tre­ba­la po­če­ti 2014. Tvor­ni­ca će se pros­ti­ra­ti na 40.000 če­tvo­rih me­ta­ra i u njoj će bi­ti za­pos­le­no 620 rad­ni­ka. Bosch se ovom inves­ti­ci­jom svr­sta­va me­đu pet naj­ve­ćih nje­mač­kih ula­ga­ča u Sr­bi­ju.

Vla­da Bo­li­vi­je od­lu­či­la je na­ci­ona­li­zi­ra­ti rud­ni­ke Colqu­iri u vlas­niš­tvu švi­car­ske kor­po­ra­ci­je Glen­co­re. Ovo ni­je pr­vi slu­čaj na­ci­ona­li­za­ci­je bo­li­vij­ske ak­ti­ve jed­ne od naj­ve­ćih svjet­skih kom­pa­ni­ja u sek­to­ru pro­izvod­nje i tr­go­vi­ne ru­da­ma. Bo­li­vij­ska vla­da je još 2007. pre­uze­la kon­tro­lu nad to­pi­oni­com, a 2010. od Glen­co­rea je pre­uze­la i jed­nu me­ta­lur­šku kom­pa­ni­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.