Tra­že se kup­ci za 500 sr­p­skih kom­pa­ni­ja

Iz­dr­ža­va­nje tvrt­ki sto­ji mi­li­jar­du eura go­diš­nje na­pla­ta

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - RATO PETKOVIĆ/VLM

SU fa­zi pri­la­god­be kom­pa­ni­je su za­šti­će­ne kao ‘bi­je­li med­vje­di’ jer ne mo­gu ići ni u ste­čaj ni u lik­vi­da­ci­ju

rbi­jan­ska vla­da go­diš­nje iz pro­ra­ču­na iz­dva­ja mi­li­jar­du eura za iz­dr­ža­va­nje po­du­ze­ća u res­truk­tu­ri­ra­nju. Baš to­li­ki iz­nos tre­ba ušte­dje­ti u go­di­ni da­na, pre­po­ru­ču­je ta­moš­nji Fi­skal­ni sa­vjet, ka­ko bi se iz­bje­gla opas­nost od ban­kro­ta. Sa­vjet bu­du­ćoj vla­di pred­la­že da ušte­du os­tva­ri za­mr­za­va­njem pla­ća u jav­nom sek­to­ru i mi­ro­vi­na te po­ve­ća­njem pri­ho­da ras­tom PDV-a sa 18 na 22 pos­to.

Za­mr­za­va­nje pla­ća po­go­di­lo bi dva mi­li­ju­na lju­di, dok je u tvrt­ka­ma u pro­ce­su pri­la­god­be tr­ži­štu za­pos­le­no ukup­no 97.000 rad­ni­ka. A naj­ve­ći dio sred­sta­va ko­ji se iz­dva­ja­ju iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na na­mi­je­njen je upra­vo za nji­ho­ve pla­će. Dok se na­la­ze u fa­zi res­truk­tu­ri­ra­nja, po­du­ze­ća su za­šti­će­na kao “bi­je­li med­vje­di” jer se u nji­ma ne mo­že uves­ti ste­čaj ni­ti mo­gu bi­ti lik­vi­di­ra­na. Re­kor­der je ke­mij­ska in­dus­tri­ja Zor­ka iz Šap­ca u ko­joj je pos­tu­pak za­po­čet još 2002. go­di­ne i još ni­je okon­čan.

Tak­va vla­di­na od­lu­ka objaš­nja­va se tvrd­njom da po­je­di­ne kom­pa­ni­je ima­ju po­seb­no eko­nom­sko zna­če­nje za zem­lju, po­put Elek­tro­pri­vre­de, Že­ljez­ni­ca Sr­bi­je i Sr­bi­ja­ga­sa. No u tu su ka­te­go­ri­ju svr­sta­ne i mno­ge tvrt- No­vac oti­šao u po­troš­nju Od do­sad obav­lje­ne pro­da­je kom­pa­ni­ja na­pla­će­no je pet mi­li­jar­di eura, ali je taj no­vac oti­šao u po­troš­nju umjes­to u pro­izvod­ne ka­pa­ci­te­te i in­fras­truk­tur­ne objek­te. Nji­ho­va grad­nja fi­nan­ci­ra se ino­zem­nim zaj­mo­vi­ma zbog ko­jih je jav­ni dug, 15,5 mi­li­jar­di eura, pre­šao do­pu­šte­nu gra­ni­cu za­du­ži­va­nja od 45 pos­to go­diš­nje­ga BDP-a. ke ko­je, ocje­nju­ju struč­nja­ci, ni po če­mu ne zas­lu­žu­ju ta­kav sta­tus – Jat Airways, Ikar­bus, Ja­go­din­ska pi­vo­va­ra, de­se­tak po­ljo­pri­vred­nih kom­bi­na­ta, Mag­no­hrom, IMT, IMR i mno­ga dru­ga.

Ova­kav na­čin pri­la­god­be po­du­ze­ća po­s­ljed­nje je uto­či­šte za pre­os­ta­li druš­tve­ni ka­pi­tal i pri­li­ka za nje­go­vo ra­z­vla­če­nje, ocje­nju­ju upu­će­ni. Ula­skom u pro­ces tvrt­ke su oslobođene svih obve­za pre­ma dr­ža­vi i vje­rov­ni­ci­ma iako su ne­ki zbog ne­mo­guć­nos­ti na­pla­te otiš­li u ste­čaj. Bruxel­les upo­zo­ra­va da vla­da iz­dva­ja prevelika sred­stva za odr­ža­va­nje vi­še sto­ti­na kom­pa­ni­ja u ži­vo­tu na te­ret po­rez­nih obvez­ni­ka te da mo­ra ubr­za­ti do­no­še­nje od­lu­ke o nji­ho­voj pri­va­ti­za­ci­ji ili lik­vi­da­ci­ji.

Pre­ma po­da­ci­ma sr­p­ske Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju pre­os­ta­lo je još pet­sto­ti­njak kom­pa­ni­ja ko­je u do­sa­daš­njem pos­tup­ku pri­va­ti­za­ci­je ni­su naš­le kup­ca. Za­vr­še­tak tog pro­ce­sa od­ga­đan je vi­še pu­ta, a od pr­vo­bit­nog ter­mi­na proš­lo je vi­še od tri go­di­ne. Vla­dis­lav Cvet­ko­vić, di­rek­tor Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju, sma­tra da ve­ći­na ne­pro­da­nih kom­pa­ni­ja ni­kad ne­će na­ći kup­ca te da pri­ho­da od nji­ho­ve pro­da­je za­pra­vo ne­će bi­ti.

Agen­ci­ja ne ras­po­la­že po­uz­da­nim po­dat­kom o ukup­nim du­go­va­nji­ma za­šti­će­nih po­du­ze­ća. Tvr­di se da ti du­go­vi nad­ma­šu­ju de­set mi­li­jar­di eura. Me­đu ne­pro­da­nim tvrt­ka­ma na­la­ze se i one ko­je su svo­je­dob­no os­no­va­le tvrt­ke iz biv­ših re­pu­bli­ka SFRJ.

PD

Ve­ći­na ne­pro­da­nih tvor­ni­ca ni­kad ne­će na­ći kup­ce, sma­tra­ju u sr­p­skoj Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.